Kho bạc Nhà nước Tây Ninh tìm giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách

Nhật Tân

Ngày 13/1/2020, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Kho bạc Nhà nước tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh”. Công trình này do Kho bạc Nhà nước Tây Ninh thực hiện, được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Kho bạc Nhà nước đánh giá, xếp loại xuất sắc.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đặng Thị Thủy cho biết: "Để đảm bảo xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hiện nay, Kho bạc Nhà nước đã mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thống nhất mô hình kiểm soát chi ngân sách nhà nước… Theo đó, công tác kế toán, thanh toán - một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa để thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030".

Trước xu thế phát triển chung của đất nước, yêu cầu ngày càng cao, Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các lĩnh vực hoạt động để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước. 

Thời gian qua, công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước được đánh giá là đã thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực cho các cấp lãnh đạo, chính quyền trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tài chính. Từ đó, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong ngành Tài chính và trong mối quan hệ phục vụ của Kho bạc Nhà nước đối với nhân dân, xã hội...

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, trong thời gian tới, trước xu thế phát triển chung của đất nước, yêu cầu ngày càng cao, Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các lĩnh vực hoạt động để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước. 

Xuất phát từ những lý do cơ bản nêu trên, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh thực hiện Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh giai đoạn từ năm 2015-2019; nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, các nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn… Trên cơ sở đó, Nhóm tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước tại đơn vị cấp tỉnh; góp phần phòng ngừa sai sót, rủi ro tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.   

“Kết quả nghiên cứu thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của Nhóm tác giả có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Các giải pháp Nhóm tác giả đề xuất có tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh”, bà Đặng Thị Thủy nhận định.