Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán được giao năm 2022, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm thời gian tới.

 trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế  thực hiện thu ngân sách nhà nước là 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022.
trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu ngân sách nhà nước là 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp trong quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia. Nhờ đó, đơn vị đã tập trung tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022. Về thực hiện kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã thực hiện chi 7.773 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm 2022.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, UBND Tỉnh. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm quy trình nghiệp vụ, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đơn vị cũng sẽ chú trọng triển khai mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại cổ phần đảm bảo điều kiện thu trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, hải quan tăng cường công tác thu NSNN, kịp thời điều tiết thu ngân sách đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN gắn với thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu, chi NSNN, Tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp.

Đặc biệt là bám sát chỉ đạo của của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, của UBND Tỉnh và các ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công; tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo đơn vị xác định, tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; ưu tiên kiểm soát chi nhanh, đúng quy định của pháp luật đối với các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc đơn vị giao dịch thanh toán chứng từ qua dịch vụ công trực tuyến KBNN, triển khai thêm các thủ tục hành chính tham gia vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; đẩy mạnh tuyên truyền các đơn vị giao dịch đăng ký chương trình kiểm soát rủi ro qua điện thoại thông minh.

Đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, NSNN và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị KBNN theo đúng quy định, chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán, làm tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp tại địa phương; thường xuyên tra soát xử ký số dư tài khoản trung gian trong thu chi của các đơn vị. Phối hợp đối chiếu quyết toán ngân sách năm 2021 với Sở Tài chính, lập Báo cáo tài chính NSNN năm 2021...

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo bằng văn bản để các sở, ban ngành trên địa bàn Tỉnh nộp Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021 đúng quy định. Đôn đốc các sở, ban ngành kịp thời làm tốt báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021 hoàn thành, nhanh chóng chính xác, kịp thời chuyển cho KBNN Tỉnh, huyện để tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định...