Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán khoảng 6,2 tỷ đồng vốn ngân sách

Bình Minh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến ngày 15/3/2020, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 6,2 tỷ đồng vốn ngân sách từ hoạt động kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư.

Từ đầu năm đến 15/3/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 186.757 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán chi thường xuyên năm 2020.
Từ đầu năm đến 15/3/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 186.757 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán chi thường xuyên năm 2020.

Cụ thể, từ đầu năm đến 15/3/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 186.757 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 1.015 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, qua đó đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán chi thường xuyên là 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN đã thực hiện tốt việc thanh toán vốn đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao là 759,3 tỷ đồng, bằng 9,1% kế hoạch. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán là 4,7 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I/2020 được các đơn vị KBNN thực hiện theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Như vậy, tính đến ngày 15/3/2020, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng  6,2 tỷ đồng vốn ngân sách từ hoạt động kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ngoài ra, KBNN đã thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư để triển khai các dự án theo nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tính đến ngày 15/3/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là 39.839,9 tỷ đồng, bằng 8,86% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Trong đó, vốn trong nước giải ngân đạt 37.818 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 9,2% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao; Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 2.021,9 tỷ đồng, bằng 3,6% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 3,4% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao.

Nhìn chung, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I/2020 được các đơn vị KBNN thực hiện theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.