Không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm hạn chế việc phân tán nguồn lực NSNN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) hiện hành không quy định phạm vi điều chỉnh các quỹ tài chính ngoài ngân sách và các quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của quỹ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số khoản thu của NSNN được tách ra đưa vào các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Việc đó mặc dù đã đạt một số mục tiêu nhất định, song làm phân tán nguồn lực NSNN, một số quỹ có số dư khá, nhưng quỹ NSNN lại thường xuyên thiếu hụt phải đi vay.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, một số trường hợp sử dụng quỹ không đúng mục tiêu, không hiệu quả do không chịu sự kiểm soát theo quy định của Luật NSNN.

Điều này vừa gây ra khó khăn cho hoạt động quản lý Nhà nước đối với các quỹ, làm hạn chế tính đầy đủ, chính xác của việc phân tích đánh giá chi tiêu công, hạn chế tính minh bạch của ngân sách. Do đó, vấn đề xây dựng một hệ thống khung pháp luật thống nhất điều chỉnh hoạt động của các quỹ ngoài ngân sách trở thành đòi hỏi cần thiết và cấp bách.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị, cần quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn để đảm bảo việc quản lý, sử dụng của các quỹ tài chính ngoài ngân sách có hiệu quả và rà soát bãi bỏ chuyển các nhiệm vụ của quỹ có nguồn thu thực chất là của NSNN, hoặc hàng năm NSNN phải bổ sung kinh phí cho hoạt động của quỹ để thực hiện nhiệm vụ chi NSNN.

Tuy nhiên, trên thực tế, các quỹ hiện nay chủ yếu được thành lập theo quy định tại nhiều Luật và Nghị định có tính chất chuyên ngành.

Trong phạm vi Luật NSNN chỉ có thể quy định nguồn thu nào thuộc phạm vi ngân sách thì mới phải nộp, và điều kiện để hỗ trợ NSNN cho các quỹ tài chính nhà nước cũng như chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hiện nay.

Với đề xuất của Bộ Tư pháp, phải làm rõ nguồn thu từ các quỹ tài chính có phản ánh vào NSNN không và phương án xử lý đối với các quỹ tài chính nhà nước hiện hành.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật NSNN quy định, NSNN không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Trường hợp nếu hỗ trợ vốn điều lệ cho các quỹ này phải phù hợp với khả năng của NSNN và chỉ thực hiện khi quỹ có đủ các điều kiện:

Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; Có khả năng tài chính độc lập; Có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của NSNN.