Thông tư số 33/2024/TT-BTC:

Kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2024/TT-BTC quy định về kinh phí đầu tư, xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá.

Mời độc giả xem Thông tư số 33/2024/TT-BTC.