Kinh phí được giao khoán có phải đấu thầu?

Theo chinhphu.vn

Theo quy định, đối với kinh phí ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thì việc mua sắm (bao gồm cả kinh phí được giao khoán và không giao khoán) được thực hiện đấu thầu theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của ông Vũ Văn Minh (Hải Phòng), đơn vị ông đang thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ bao gồm kinh phí được khoán và không được giao khoán.

Theo ông được biết, kinh phí không được giao khoán phải thực hiện đấu thầu theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ông Minh hỏi, vậy việc mua sắm bằng kinh phí được giao khoán có cần thực hiện đấu thầu không và được quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không loại trừ việc đấu thầu mua sắm đối với các khoản kinh phí giao khoán.

Do vậy, đối với kinh phí ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thì việc mua sắm (bao gồm cả kinh phí được giao khoán và không giao khoán) được thực hiện đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật.