VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là một trong những nội dung mới đáng chú ý trong Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh vừa được ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-VSD của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thêm quy định mới về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện cơ hội đầu tư hấp dẫn

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Con số thật về nợ xấu từ trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán

Ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là giá trị ký quỹ mà thành viên bù trừ bên bán và thành viên bù trừ bên mua phải duy trì từ sau ngày giao dịch cuối cùng (ngày E+1) cho đến ngày thanh toán cuối cùng (E+3) để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, thay cho khoản ký quỹ ban đầu theo quy định tại khoản 1, Điều 5 của Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Về hình thức nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, có hai hình thức gồm: Nộp ký quỹ bằng tiền và Nộp ký quỹ bằng trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao.

Cụ thể, đối với phương thức nộp ký quỹ bằng tiền, thành viên bù trừ nộp ký quỹ bằng tiền vào tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên của VSD tại Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Giá trị ký quỹ được xác định dựa trên tỷ lệ ký quỹ bảo đảm thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, số lượng hợp đồng đáo hạn, giá thanh toán cuối cùng và hệ số nhân của hợp đồng theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Tỷ lệ ký quỹ bảo đảm thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được công bố trên trang điện tử của VSD ít nhất 02 ngày làm việc trước khi áp dụng.

Đối với phương thức nộp ký quỹ bằng trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao, thành viên bù trừ nộp trái phiếu ký quỹ vào tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho mỗi Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ theo nguyên tắc: Chỉ nộp 01 mã trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao; Số lượng trái phiếu nộp ký quỹ bằng 100% số lượng trái phiếu chuyển giao. Số trái phiếu này sẽ được VSD quản lý tách biệt với các chứng khoán ký quỹ khác.

Thành viên bù trừ bên mua phải nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ bằng tiền. Thành viên bù trừ bên bán được quyền nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ bằng tiền hoặc bằng trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM