VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi vi phạm chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi vi phạm chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ

Vừa có thêm những sửa đổi, bổ sung liên quan đến xử phạt hành vi vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ. Các quy định mới này được quy định rõ tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Tăng cường thanh tra, giám sát trên thị trường chứng khoán

Một số điểm nhấn của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021

Hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một hoặc một số chứng khoán

Tâm điểm chứng khoán: Biến động và bài học vỡ lòng của nhà đầu tư F0

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tại  Nghị định này, Chính phủ đã bổ sung, sửa đổi một số quy định liên quan đến hành vi vi phạm chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Cụ thể, tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã bổ sung, sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP như sau: “Không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng thành viên, báo cáo chủ sở hữu công ty hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận, trừ trường hợp chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”. Theo quy định, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 8 như sau: "Không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa; sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán”. Theo quy định, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung các điểm b, c và d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP như sau:

“Chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc phương án đã được chấp thuận trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành.

Công bố thông tin chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào mua chứng khoán được chào bán hoặc phát hành riêng lẻ; quảng cáo việc chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ trên phương tiện thông tin đại chúng.

Không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ"

Theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung các điểm a và b khoản 4 Điều 8, cụ thể:

"Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho phép thực hiện; thực hiện thay đổi phương án sử dụng số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền với giá trị thay đổi từ 50% trở lên số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành, trừ trường hợp chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua; không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt."

Theo quy định hiện hành, hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Đồng thời, sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 5 Điều 8, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Cụ thể, sửa đổi điểm b: “Không đảm bảo việc chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện; không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ”. Đồng thời, bổ sung điểm c: “Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được phát hành, trừ trường hợp được pháp luật quy định." Cần lưu ý rằng, các hành vi sửa đổi, bổ sung mới này, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Theo đánh giá chung, hiện nay mức xử phạt đối với hành vi vi phạm chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ “khá nặng”, phần nào đủ sức răn đe các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM