Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quế Anh

Đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới từ sau ngày 1/7/2021 có được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN)? Đối tượng nào được hỗ trợ giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN?… là những vướng mắc của đơn vị, doanh nghiệp về mức đóng BHTNLĐ-BNN vừa được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thỏa đáng.

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, người lao động phát hiện ra bệnh nghề nghiệp hoặc xảy ra tai nạn lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng BHTNLĐ-BNN.
Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, người lao động phát hiện ra bệnh nghề nghiệp hoặc xảy ra tai nạn lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng BHTNLĐ-BNN.

Đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới từ sau 01/7/2021 có được giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN?

Trả lời câu hỏi này, BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định, người sử dụng lao động (đơn vị) được áp dụng mức đóng bằng 0% Quỹ Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ BHTNLĐ-BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Vì vậy, trường hợp đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới từ sau ngày 01/7/2021 thì được giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN.

Trong thời gian được giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, người lao động phát hiện ra bệnh nghề nghiệp hoặc xảy ra tai nạn lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng BHTNLĐ-BNN.

Đối tượng nào được giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN?

Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định:

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Trong thời gian được giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, người lao động phát hiện ra bệnh nghề nghiệp hoặc xảy ra tai nạn lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng BHTNLĐ-BNN.

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với đối tượng là viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng hỗ trợ như sau:

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp đối tượng là viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên không thuộc đối tượng hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN.

Trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN

BHXH Việt Nam cho biết, trình tự hồ sơ, thủ tục giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quản lý thu cơ quan BHXH lập và gửi đơn vị Thông báo giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN.

Trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên) thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH (Mẫu số D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN theo quy định.

Đối với đơn vị tăng 1 lao động sau khi nghỉ thai sản trong tháng 8/2021, căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% Quỹ Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

Như vậy, trong tháng 8/2021, đơn vị tăng 01 lao động sau khi nghỉ thai sản thì lao động này vẫn được tính để giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN từ tháng 8/2021 đến hết tháng 6/2022 theo quy định.

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đối tượng là viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên không thuộc đối tượng hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN.