Ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Bảo Thương

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 là 2.713.787 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Quốc hội biểu quyết tán thành phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tại Kỳ họp thứ 7.
Quốc hội biểu quyết tán thành phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tại Kỳ họp thứ 7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực Nghị quyết số 132/2024/QH15 bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022 và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022.

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022 số tăng thu NSNN năm 2022 chưa được bổ sung tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 15/11/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 là 3.102 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là 972 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương là 2.130 tỷ đồng.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 với tổng số thu cân đối NSNN là 2.713.787 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.897.466 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023. Bội chi NSNN là 293.313 tỷ đồng, bằng 3,07% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 488.406 tỷ đồng. Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi NSNN thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, NSNN; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng NSNN; tiếp tục tăng cường, có các giải pháp quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu NSNN gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của NSNN bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn NSNN; tiếp tục kiểm soát bội chi NSNN, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường đôn đốc và khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ NSNN năm 2022 và năm 2021 trở về trước chưa thực hiện liên quan đến xử lý tài chính, xử lý khác, việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... 

Quốc hội giao Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi NSNN khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tăng cường kiểm toán các khoản chi chuyển nguồn NSNN khi thực hiện kiểm toán quyết toán NSNN hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý thu, chi NSNN; tiếp tục thực hiện công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán và kiểm toán quyết toán NSNN theo quy định.

Ngoài ra, Quốc hội giao HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm quy định của Luật NSNN và Luật Kiểm toán Nhà nước về sử dụng kết quả kiểm toán quyết toán NSNN của Kiểm toán Nhà nước trong xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương bảo đảm chính xác và đúng thời gian quy định...