MHB được triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử

PV.

(Tài chính) Ngày 02/4/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 2267/NHNN-TT cho ý kiến về việc triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, MHB chủ động quyết định việc triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử trong phạm vi các nội dung hoạt động đã được Thống đốc NHNN cấp phép khi đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh (nếu có).

Khi cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, MHB cần thực hiện theo quy định tại Luật NHNN năm 2010, Luật Các TCTD năm 2010, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; đối với dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Ngoài ra, MHB phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về công nghệ thông tin, bao gồm: Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Nghị định số 97/2008/ NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Quyết định số 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/7/2006 của Thống đốc NHNN quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử; Thông tư số 01/2011/TT-NHNN ngày 21/02/2011 của Thống đốc NHNN quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; Thông tư số 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Thống đốc NHNN về việc bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet và báo cáo NHNN theo quy định.