Mở tài khoản tại KBNN được hưởng lãi suất tiền gửi thế nào?

PV.

Kho bạc Nhà nước giải đáp về mức lãi suất tiền gửi trả cho đối tượng mở tài khoản tại KBNN.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Công văn số 2799/ KBNN-KTNN ngày 03/11/2015 của KBNN về việc hướng dẫn nộp/rút tiền mặt tại NHNN qua thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH), có nội dung hướng dẫn các KBNN tỉnh, thành phố tham gia TTĐTLNH tất toán và đóng tài khoản tiền gửi tại chi nhánh NHNN tỉnh, nên hiện nay các KBNN này không xác định được mức lãi suất không kỳ hạn của NHNN trả cho KBNN, do đó không có căn cứ để xác định mức lãi suất tiền gửi trả cho đối tượng mở tài khoản tại KBNN được hưởng lãi suất tiền gửi. Vậy, căn cứ về mức lãi suất trả cho đối tượng được hưởng lãi suất tiền gửi như thế nào?
KBNN hướng dẫn như sau:
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS quy định: Các đối tượng được hưởng lãi tài khoản tiền gửi mở tại các đơn vị KBNN theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của NHNN trả cho KBNN trong cùng kỳ.
Theo đó, để các đơn vị KBNN có căn cứ trả lãi tài khoản tiền gửi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, đề nghị các đơn vị trả lãi tài khoản tiền gửi theo mức lãi suất được quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1716/ QĐ-NHNN ngày 29/11/2005 của NHNN về lãi suất tài khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng.
Do vậy, các đơn vị KBNN thực hiện trả lãi cho đơn vị được hưởng lãi suất tiền gửi theo đúng quy định trên cho đến khi KBNN có thông báo tiếp theo.