Gỡ vướng quy thủ tục đăng ký mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại KBNN

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 174 (12/2016)

Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong hỏi, trong trường hợp công ty không được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Thông tư 185, thì đơn vị cần phải làm gì để có thể mở tài khoản tại KBNN?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cụ thể, Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong (do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam thành lập) không phải đơn vị được hưởng kinh phí ngân sách Nhà nước (NSNN), tuy nhiên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN (Thông tư liên tịch 27), Viện được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) để nhận kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Vậy, Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong có thuộc đối tượng cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Thông tư số 185/2015/TTBTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Thông tư 185) để đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN không? Trong trường hợp không được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Thông tư 185, thì đơn vị cần phải làm gì để có thể mở tài khoản tại KBNN?

KBNN hướng dẫn như sau: Tại Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) Thông tư 185 quy định việc đăng ký cấp mã số đối với các đơn vị có quan hệ với ngân sách. Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong là đơn vị tổ chức thực hiện nhận kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, do vậy, theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư 185 và Khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch 27, thì Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong không phải là đơn vị có quan hệ với ngân sách nên không được Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính cấp mã.

Để thực hiện đăng ký mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại KBNN, trước hết, Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong cần thực hiện việc đăng ký cấp mã tại KBNN nơi đơn vị đăng ký sử dụng tài khoản theo Quyết định số 990/QĐ-KBNN ngày 24/11/2008 của KBNN về việc ban hành quy trình cấp mã cho các đơn vị giao dịch với KBNN chưa được cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định số 90/2007/ QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Sau khi được cấp mã cho đơn vị giao dịch với KBNN, đơn vị hoàn thiện hồ sơ xin mở tài khoản tiền gửi tại KBNN theo hướng dẫn tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS.