Một số điểm mới về dự thảo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công

PV.

Bộ Tài chính đang xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Dự thảo lần này được đánh giá có nhiều điểm mới góp phần quản lý hiệu quả xe công, tạo bước đột phá trong phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) chia sẻ với báo giới tại buổi họp báo chuyên đề "Định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách xe ô tô công" tổ chức  hôm 8/3/2017. Nguồn: baohaiquan.vn
Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) chia sẻ với báo giới tại buổi họp báo chuyên đề "Định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách xe ô tô công" tổ chức hôm 8/3/2017. Nguồn: baohaiquan.vn

Tại buổi họp báo chuyên đề "Định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách xe ô tô công" do Bộ Tài chính tổ chức hôm 8/3/2017, ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, từ thực tiễn tình hình quản lý, sử dụng xe công và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 2399/BTC-QLCS gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, trong đó, dự kiến sẽ có nhiều điểm mới góp phần quản lý hiệu quả xe công, tạo bước đột phá trong phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ các chức danh

Dự thảo lần này kế thừa quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ bố trí sử dụng với 03 nhóm chức danh quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 32/2015/TTg. Tuy nhiên, riêng đối với các chức danh được bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác từ Thứ trưởng trở xuống (Thứ trưởng và tương đương ở Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập), thì tại dự thảo lần này dự kiến quy định:

- Đối với công đoạn từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại: Thực hiện theo hình thức khoán kinh phí. Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại với các chức danh này, các Bộ, ngành có thể bố trí xe để đưa đón các chức danh này từ nơi ở đến nơi làm việc.

Bộ Tài chính dự kiến 02 phương án: Thứ nhất, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thứ hai, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên xem xét, quyết định.

- Đối với công đoạn đi công tác: Bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe hoặc thuê xe dịch vụ.

Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Tại cơ quan Trung ương

Đối với các Cục, Vụ và các tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

Sẽ thống nhất định mức giữa các Vụ, Cục và tương đương thuộc Bộ với hai phương án như sau:

Thứ nhất, giảm định mức sử dụng xe của Cục, Vụ thuộc Bộ (từ 02 xe/01 Cục và 01 xe /01 Vụ) xuống còn 01 xe/01 đơn vị (đối với đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên) và 02 đơn vị/01xe (đối với đơn vị có biên chế dưới 50 người). Riêng Văn phòng Bộ, bổ sung thêm 02 xe để phục vụ công tác chung cho các chức danh Thứ trưởng và tương đương khi đi công tác.

Thứ hai, giảm định mức sử dụng xe của Cục, Vụ thuộc Bộ (từ 02 xe/01 Cục và 01 xe /01 Vụ) xuống còn 02 đơn vị/01xe (đối với đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên) và 03 đơn vị/01xe (đối với đơn vị có biên chế dưới 50 người). Riêng Văn phòng Bộ, bổ sung thêm 02 xe để phục vụ công tác chung cho các chức danh Thứ trưởng và tương đương khi đi công tác.

Việc quản lý xe được thực hiện theo phương thức tập trung, Bộ, cơ quan trung ương giao cho một đơn vị quản lý để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn, sử dụng. Trường hợp trụ sở của đơn vị đóng xa trụ sở của đơn vị quản lý xe tập trung thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương xem xét, quyết định giao cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

Đối với Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ:

- Đối với Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc Tổng cục sẽ có hai phương án: Thứ nhất, Giảm định mức sử dụng xe của vụ thuộc Tổng cục từ 02 đơn vị/01 xe xuống thành 03 đơn vị/01 xe (đối với với đơn vị có biên chế dưới 50 người), đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên giữ định mức như quy định tại Quyết định 32/2015/QĐ-TTg là 2 đơn vị/1 xe. Thứ hai, giảm định mức sử dụng xe của vụ thuộc Tổng cục từ 02 đơn vị/01 xe xuống thành 04 đơn vị/01 xe (không phân biệt số lượng biên chế).

Tổng cục giao một cho một đơn vị quản lý quản lý xe tập trung để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe khi đi công tác. Trường hợp đơn vị đóng tại địa bàn xa so với trụ sở của đơn vị được giao quản lý xe tập trung thì Tổng cục trưởng xem xét, quyết định giao cho đơn vị đó trực tiếp quản lý, sử dụng.

Trường hợp Tổng cục có hệ thống ngành dọc, có các Cục đặt tại các địa phương thì vẫn duy trì định mức như quy định hiện hành là 01 xe/1 đơn vị và giao các Cục quản lý, sử dụng xe.

Tại địa phương

Cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh: Tăng định mức sử dụng của Văn phòng ủy ban nhân dân, Văn phòng hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ 02 xe/1 đơn vị lên 04 xe/01 đơn vị; giữ định mức sử dụng xe của Văn phòng Tỉnh ủy như hiện hành là 02 xe/1 đơn vị, giảm định mức các sở, ban, ngành, thuộc Tỉnh từ 02 xe/1 đơn vị xuống 01 xe/1 đơn vị.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao một đơn vị quản lý xe tập trung; Tỉnh ủy xem xét, quyết định giao cho Văn phòng tỉnh ủy quản lý xe tập trung để bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Văn phòng HĐND quản lý xe phục vụ công tác của HĐND.

Trường hợp đơn vị có trụ sở đóng xa so với trụ sở của đơn vị được giao quản lý xe tập trung thì Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe để phục vụ công tác.

Văn phòng UBND, HĐND cấp quận, huyện; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh cũng sẽ có hai phương án: Giữ như định mức quy định hiện hành (02 xe/1 đơn vị); hoặc Giảm định mức so với hiện hành từ 02 xe/1 đơn vị xuống là 01 xe/1 đơn vị.

Xe ô tô phục vụ công tác tại huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện giao cho Văn phòng UBND cấp huyện quản lý để phục vụ công tác chung cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe phục vụ công tác.

Đối với, cơ quan, đơn vị thuộc các Sở, Ban, ngành: Theo quy định hiện hành, được trang bị 01 xe/1 đơn vị (nếu có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên). Tuy nhiên, nay dự thảo dự kiến sẽ có 2 phương án, gồm: Thứ nhất, không trang bị xe cho các đơn vị này; trường hợp chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe khi đi công tác thì được khoán kinh phí hoặc thuê xe dịch vụ. Riêng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở đóng tại miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được trang bị 01 xe; Thứ hai, không trang bị xe cho các đơn vị này; trường hợp chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe khi đi công tác thì được khoán kinh phí hoặc thuê xe dịch vụ.

Tại doanh nghiệp

- Đối với các Tập đoàn kinh tế: Theo quy định hiện hành, mỗi Tập đoàn, Tổng công ty có 04 xe (gồm 02 xe phục vụ chức danh - Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc; 02 xe phục vụ công tác chung). Tuy nhiên, tại dự thảo mới, các chức danh (Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc) trước đây được trang bị xe chức danh nay sẽ thực hiện khoán kinh phí đưa đón từ nhà đến nơi làm việc; khi đi công tác sẽ bố trí xe phục vụ công tác chung. Như vậy, dự kiến chỉ có 03 xe để phục vụ công tác chung cho các chức danh Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; Ủy viên (thành viên) HĐQT, Phó Tổng giám đốc tại các Tập đoàn đoàn (giảm 01 xe so với quy định hiện hành).

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn kinh tế, Bộ, ngành, địa phương: Theo quy định hiện hành, được trang bị 02 xe phục vụ đi công tác cho các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước. Theo dự thảo, dự kiến trang bị tối đa 01 xe phục vụ công tác chung cho các chức danh này (giảm 01 xe so với quy định hiện hành).

Tại Ban Quản lý dự án

Ban Quản lý dự án chuyên trách hoạt động theo mô hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp: Xe phục vụ công tác chung theo quy định của các mô hình này. Không sử dụng vốn vay để mua sắm xe ô tô của Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước. Đối với các dự án đã được trang bị xe trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến khi Dự án kết thúc thực hiện xử lý theo quy định tại Quyết định này.

Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) hoặc viện trợ không hoàn lại, việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định của Hiệp định được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có quy định việc trang bị xe ô tô nhưng không ghi cụ thể số lượng, giá mua thì việc trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định.

Khi đàm phán để ký kết Hiệp định vay vốn ODA mà nhà tài trợ yêu cầu phải mua sắm xe ô tô phục vụ công tác quản lý cho Ban Quản lý dự án khác với quy định của Việt Nam để phục vụ công tác của Ban quản lý dự án thì ngoài việc tuân thủ quy định hiện hành về trình tự, thủ tục ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đàm phán phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ký kết Điều ước quốc tế cụ thể đó.

Riêng Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm sẽ không được trang bị xe ô tô.