Mức điều chỉnh bảo hiểm xã hội năm 2014

Công ty luật PLF

(Tài chính) Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH bắt đầu có hiệu lực từ 01/03/2014 quy định về việc thay đổi mức điều chỉnh trong vấn đề tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội) là đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng. Với việc tham gia bảo hiểm này, người lao động được hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần được tính như sau:

Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

x

 

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng

 

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Mức điều chỉnh

4,09

3,47

3,28

3,18

2,95

2,83

2,88

2,88

2,78

2,69

2,50

Năm t

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Mức điều chỉnh

2,31

2,15

1,98

1,61

1,51

1,38

1,16

1,07

1,00

1,00

 

 Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần thuộc đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng này được điều chỉnh như sau:

Thu nhập tháng đóng  BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm

x

 Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

 

 Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,61

1,51

1,38

1,16

1,07

1,00

1,00

So với mức điều chỉnh vào năm 2013 thì mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH đã có nhiều thay đổi - mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội được tăng lên.

BẢNG 3: MỨC ĐIỀU CHỈNH NĂM 2013
(Theo Thông tư 01/2013/BLĐTBXH)

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Mức điều chỉnh

3,84

3,26

3,08

2,99

2,77

2,65

2,70

2,71

2,60

2,52

Năm t

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức điều chỉnh

2,34

2,16

2,01

1,86

1,51

1,41

1,30

1,09

1,00

1,00

Ngoài ra, Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014 nhưng các quy định tại Thông tư này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.