Năm 2016, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng trên 22%

PV.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính cho biết, năm 2016, thị trường bảo hiểm tăng trưởng đạt 86.049 tỷ đồng, tăng 22,74% so với năm 2015.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, tăng 14%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 49.667 tỷ đồng, tăng 29,8%.

Số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2016 ước đạt 25.872 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 13.301 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ngày càng vững chắc, tổng tài sản của các DNBH  năm 2016 ước đạt 239.413 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của các DNBH đến hết năm 2016 ước đạt 144.817 tỷ đồng, tăng 23,96% so với năm 2015; tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH đến hết năm 2016 ước đạt 52.720 tỷ đồng, tăng 15,18% so với cùng kỳ.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song thị trường bảo hiểm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, số lượng sản phẩm bảo hiểm tuy nhiều song đa số sản phẩm được thiết kế cố định, trọn gói, khó điều chỉnh, chia nhỏ theo nhu cầu đa dạng của bên mua bảo hiểm.

Năng lực quản trị điều hành, hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp phi nhân thọ chưa cao, vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các DNBH phi nhân thọ. Đặc biệt, thị trường vẫn còn tình trạng gian lận trong kinh doanh BH làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích của DNBH và người tham gia bảo hiểm.