Năm 2023, tiếp tục quản lý chặt các tổ chức kinh doanh chứng khoán

PV. (t/h)

Trong năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm quản lý chặt chẽ các tổ chức kinh doanh chứng khoán, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động ổn định, bền vững và lành mạnh.

9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của 83 công ty chứng khoán đạt 50.771 tỷ đồng,
9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của 83 công ty chứng khoán đạt 50.771 tỷ đồng,

Quản lý chặt các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Đối với hoạt động công ty chứng khoán (CTCK), từ đầu năm 2022 đến nay, UBCKNN đã tiếp tục rà soát để xử lý, tiến hành tái cấu trúc các CTCK.

Báo cáo của UBCKNN cho biết, tính đến thời điểm này, có 01 CTCK đang trong tình trạng cảnh báo, 01 CTCK đang trong tình trạng kiểm soát, 02 CTCK đang trong tình trạng giải thể; chấm dứt hoạt động đối với 01 CTCK, thu hồi giấy phép của 13 CTCK; đình chỉ hoạt động và mở thủ tục thu hồi Giấy phép của 06 CTCK.

Năm 2022 cũng chứng kiến xu hướng tái cấu trúc nội tại trong CTCK cũng diễn ra mạnh mẽ. Theo đó, giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2022, đã có 26 CTCK chuyển chủ sở hữu và thị trường chứng khoán Việt Nam đã thu hút được những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và chuyên môn trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán đến từ các quốc gia phát triển tham gia sở hữu 100% vốn, cổ đông lớn trong CTCK tại Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc (Đài Loan, Hong Kong)...

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của 83 CTCK đạt 50.771 tỷ đồng, giảm 1.499 tỷ đồng, tương đương giảm 2,87% so với 9 tháng đầu năm 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế là 10.739 tỷ đồng, giảm 7.849 tỷ đồng, tương đương giảm 42,2% so với 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó, có 22 công ty có kết quả kinh doanh lỗ và 61 công ty có kết quả kinh doanh có lãi.

Đối với hoạt động công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, trong năm 2022, thực hiện chủ trương phát triển nhà đầu tổ chức góp phần xây dựng TTCK hoạt động ổn định, bền vững và lành mạnh, UBCKNN đã tiếp tục cấp phép thành lập cho một số quỹ đầu tư chứng khoán mới đủ điều kiện theo quy định.

Tính đến tháng 11/2022, UBCKNN đã cấp phép thành lập thêm cho 23 quỹ đầu tư mới với tổng số vốn điều lệ huy động là gần 1800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cấp phép chào bán ra công chúng cho 4 quỹ đầu tư, nâng tổng số quỹ được cấp phép tại Việt Nam đang hoạt động trên thị trường lên 87 quỹ, bao gồm 48 quỹ mở, 11 quỹ ETF, 01 quỹ bất động sản, 02 quỹ đóng và 25 quỹ thành viên. Tính đến tháng 10/2022, tổng Giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán là hơn 73,4 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, UBCKNN cũng tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc khối các công ty quản lý quỹ, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty quản lý quỹ. Tính đến cuối năm 2022, có 03 công ty đang thuộc diện tái cấu trúc, bao gồm: 01 công ty bị đình chỉ hoạt động, 02 công ty bị chấm dứt hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 44 công ty quản lý quỹ đang hoạt động với tổng giá trị tài sản quản lý thống kê tại thời điểm gần nhất (tháng 11/2022) ước tính khoảng 546 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với thời điểm cuối năm 2021.

Tuy nhiên, theo nhận định của UBCKNN, hoạt động kinh doanh các công ty quản lý quỹ vẫn được duy trì bình thường và có lãi. Nhiều công ty đã huy động lập thêm được các quỹ đầu tư chứng khoán mới, qua đó góp phần ổn định, phát triển thị trường lành mạnh với vai trò dẫn dắt của các nhà đầu tư tổ chức.

Đồng bộ thêm nhiều giải pháp quản lý 

Trong năm 2023, UBCKNN sẽ tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo các tổ chức này hoạt động lành mạnh, đúng quy định pháp luật, từ đó phát huy tích cực vai trò là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên TTCK.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc CTCK, công ty quản lý quỹ theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Rà soát, phân loại, kiểm tra tại chỗ, xây dựng phương án đối với từng công ty để có biện pháp xử lý.

Tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư nhằm cải thiện chất lượng cầu đầu tư, hướng tới cầu đầu tư bền vững. Nghiên cứu triển khai số hóa các tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán, áp dụng các công nghệ tài chính mới (Fintech); chuẩn hóa hoạt động mở tài khoản trực tuyến (e-contract); xác thực khách hàng trực tuyến (EKYC).

Đồng thời, UBCKNN cũng sẽ quan tâm nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán, qua đó góp phần tạo niềm tin cho công chúng đầu tư vào thị trường.