Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

PV.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong thời gian tới cần xác định vai trò lớn hơn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, đồng thời gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là nội dung trọng tâm trong Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu BHTG hoàn thiện Đề án tăng hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm và tính toán thận trọng lộ trình áp dụng cơ chế phí bảo hiểm phân biệt, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, xây dựng Chiến lược phát triển BHTG giai đoạn 2017-2025 trong điều kiện khuôn khổ pháp lý cho phép BHTG tham gia vào các quá trình giám sát an toàn hoạt động và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng như có cơ chế sử dụng nguồn lực của BHTG để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức mới theo Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 1/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động rà soát để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật liên quan cho phù hợp với mô hình tổ chức mới; tăng cường tích lũy các nguồn lực về tài chính, chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, công nghệ thông tin để sẵn sàng tham gia vào các nhiệm vụ tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tham gia BHTG quy mô lớn.

Cũng trong thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chỉ đạo BHTG hoàn thiện các Đề án về tăng hạn mức tiền gửi tối đa được chi trả và lộ trình áp dụng cơ chế phí bảo hiểm phân biệt, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, NHNN cần phát huy vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của BHTG, tăng cường quản lý, chỉ đạo và có giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cho BHTG.

Từ đó tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào các quá trình giám sát an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng và kiểm soát đặc biệt các ngân hàng thương mại yếu kém; tăng cường hỗ trợ về cơ chế nghiệp vụ, chia sẻ thông tin giữa NHNN với BHTG để tạo điều kiện cho BHTG sớm tích lũy đủ kinh nghiệm, nguồn lực sẵn sàng tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tài chính.

Thêm vào đó, NHNN nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHTG để tăng cường vai trò của BHTG cũng như tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng nguồn lực của BHTG trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu.