Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu

PV.

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, đưa mức huy động thành công đạt 1.720 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tính từ đầu năm đến nay.

Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 1.720 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu. Nguồn: internet
Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 1.720 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 6/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và  15 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/11/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 550 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,40-6,67%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/1/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 420 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,48-7,59%/năm. Kết quả, huy động được 420 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,59%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/1/2017).

Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 1.720 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.