Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định quản lý cấp, bán tiền lưu niệm

Theo thoibaonganhang.vn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừacó Quyết địnhban hành Quy định quản lý cấp, bán tiền lưu niệm.

Hình ảnh mặt trước của đồng tiền lưu niệm.
Hình ảnh mặt trước của đồng tiền lưu niệm.

Cụ thể, Quy định này hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt, phương thức quản lý cấp, bán tiền lưu niệm tại các đơn vị thuộc NHNN nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn, thuận tiện trong hoạt động cấp, bán tiền lưu niệm.

Việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển, cấp, bán tiền lưu niệm và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo Quyết định số 40/2012/QĐ-TTg ngày 05/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm.

Thống đốc NHNN có thẩm quyền phê duyệt giá bán tiền lưu niệm; số lượng tiền lưu niệm cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trong từng thời kỳ, Thống đốc NHNN giao Cục Phát hành và Kho quỹ và các đơn vị thuộc NHNN thực hiện việc cấp, bán tiền lưu niệm.

Về tổ chức cấp tiền lưu niệm, Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc NHNN phê duyệt đối tượng và số lượng tiền lưu niệm được cấp. Đơn vị thuộc NHNN có nhu cầu cấp tiền lưu niệm phục vụ đoàn công tác nước ngoài và các hoạt động ngoại giao (đối ngoại) khác gửi văn bản đề nghị về Cục Phát hành và Kho quỹ. Cục Phát hành và Kho quỹ làm đầu mối trình Thống đốc NHNN phê duyệt số lượng tiền lưu niệm cấp.

Về tổ chức bán tiền lưu niệm, Thống đốc NHNN phê duyệt phương thức bán tiền lưu niệm từng thời kỳ và giao Cục Phát hành và Kho quỹ tổ chức bán tiền lưu niệm.

Cục Phát hành và Kho quỹ và các đơn vị được giao bán tiền lưu niệm thực hiện bán tiền lưu niệm theo hướng dẫn của NHNN. Trường hợp cần thiết, Thống đốc NHNN giao các tổ chức tín dụng tổ chức bán tiền lưu niệm. Việc bán tiền lưu niệm tại các tổ chức tín dụng được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN.

Ngoài ra, Quy định này còn quy định rõ trách nhiệm của Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Kế toán - Tài chính và các đơn vị NHNN trong việc thực hiện quản lý, cấp, bán tiền lưu niệm.