Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thuế ký quy chế cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền

Minh Hà

(Taichinh) - Ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thuế đã ký quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin số 1319/QCPH- CQTTGSNH-TCT để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền và quản lý thuế.

Theo đó, việc cung cấp và trao đổi thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. Thông tin được trao đổi, cung cấp phải sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên tiếp nhận thông tin.

Việc trao đổi, cung cấp thông tin phải đảm bảo kịp thời, chính xác theo yêu cầu của các bên và phải quản lý, sử dụng thông tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định về bảo mật thuộc chuyên ngành quản lý của các bên; tuyệt đối không được để lộ bí mật thông tin và nguồn cung cấp thông tin.

Quy chế quy định, nội dung trao đổi, cung cấp thông tin bao gồm thông tin về tình hình chấp hành pháp luật thuế của cá nhân, tổ chức liên quan đến phòng chống rửa tiền; thông tin về cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch tài chính qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; thông tin phản hồi về kết quả xử lý thông tin đã được trao đổi, cung cấp…

Ngoài ra theo quy chế, chỉ có người có thẩm quyền cung cấp thông tin được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc các bên cung cấp thông tin. Đối với các đơn vị khác của các bên khi có nhu cầu cung cấp thông tin phải báo cáo người có thẩm quyền./.