Trách nhiệm của các pháp nhân trong phòng, chống rửa tiền

Huy Hiếu

(Taichinh) - Đối với các pháp nhân, Luật Phòng, chống rửa tiền đã quy định trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp niêm yết; của cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Luật phòng, chống rửa tiền quy định rõ trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin về doanh nghiệp niêm yết
Luật phòng, chống rửa tiền quy định rõ trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin về doanh nghiệp niêm yết

Khoản 1 và 2 Điều 11 Nghị định số 116 quy định như sau:

1. Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm lưu giữ và cập nhật thông tin sau đây về doanh nghiệp niêm yết:

a) Thông tin cơ bản về doanh nghiệp niêm yết: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, địa chỉ đặt trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, số fax, lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

b) Vốn điều lệ;

c) Danh sách người sáng lập, cổ đông lớn;

d) Người đại diện theo pháp luật;

đ) Chủ sở hữu hưởng lợi;

e) Thông tin khác.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật phòng, chống rửa tiền là Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu thập và lưu giữ các thông tin sau đây về các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố:

a) Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, địa chỉ đặt trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, số fax, lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

b) Vốn pháp định, vốn điều lệ, vốn đăng ký;

c) Danh sách người sáng lập, cổ đông lớn;

d) Người đại diện theo pháp luật;

đ) Chủ sở hữu hưởng lợi;

e) Thông tin khác.