Ngành Hải quan đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Phạm Lan Phương

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật lĩnh vực hải quan, ngành Hải quan đã và đang quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Ngành Hải quan đã và đang thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Ảnh: internet
Ngành Hải quan đã và đang thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Ảnh: internet

Thời gian qua, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tập trung, thống nhất, quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức hải quan trong khi thi hành công vụ.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã ban hành một hệ thống các quy chế, quy định có phạm vi điều chỉnh trực tiếp đến việc thực thi công vụ của toàn bộ công chức, viên chức ngành Hải quan, từ người đứng đầu đơn vị đến công chức thừa hành; trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong từng khâu nghiệp vụ và quy định về chế tài xử lý, kỷ luật đối với từng hành vi.

Nhờ đó, toàn Ngành đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trên cả ba cấp: Tổng cục Hải quan, cục hải quan và chi cục hải quan, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quy định, quy chế của Ngành.

Việc duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật lĩnh vực hải quan. Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác này, vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 1036/CT-TCHQ về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan.

Trong đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những lĩnh vực, địa bàn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định của Ngành.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về phòng, chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý.

Mới đây, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu các cấp ủy đảng, bí thư các chi bộ, đảng bộ phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Đồng thời, thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng.

Theo đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, tư tưởng; tăng cường đào tạo, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực công chức, viên chức, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mặt khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác trực ban trong ngành Hải quan để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và quy định pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân; gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tình trạng “tham nhũng vặt”.