Ngành Hải quan ra Chỉ thị về thu ngân sách nhà nước

Theo baohaiquan.vn

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai Chỉ thị 1193/CT-TCHQ ngày 28/2/2017 về triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 trong toàn ngành Hải quan.

Các đơn vị, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng nếu để xảy ra tình trạng bỏ lọt trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK gây thất thu NSNN. Nguồn: PV.
Các đơn vị, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng nếu để xảy ra tình trạng bỏ lọt trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK gây thất thu NSNN. Nguồn: PV.

Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Tài chính, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của năm 2017, phấn đất thu đạt 290.000 tỷ đồng chỉ tiêu phấn đấu Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao. 

Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ:

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ. Trong đó: tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính như tăng cường phối hợp thu với các ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK, tiếp tục duy trì tổ giải quyết nhanh, thực hiện đối thoại thường xuyên với DN để lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK. Triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia và cơ chế hải quan một cửa ASEAN; Thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ công chức hải quan và cộng đồng DN về các chính sách mới.

Tăng cường công tác quản lý hàng hóa tại cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi… đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối trên cơ sở xây dựng hệ thống CNTT tổng thể, tích hợp chức năng của các hệ thống CNTT hiện tại vào một hệ thống thống nhất, xử lý thông tin theo mô hình tập trung cấp Tổng cục. Triển khai các chức năng quản lý, giám sát việc truy cập hệ thống đối với tất cả các đối tượng tham gia…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân luồng, quyết định kiểm tra, từng bước kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các Bộ quản lý chuyên ngành quy định. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về trị giá, mã số, C/O… đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch NK lớn, tần suất NK nhiều.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; duy trì kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, tổ chức đào tạo, nâng cao tập huấn năng lực thực thi nhiệm vụ cho CBCC và người lao động; chú trọng giáo dục đạo đức, nghề nghiệp và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp CBCC không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu cho DN. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp của ngành năm 2017 với mục tiêu: Kỷ cương- Sáng tạo- Trách nhiệm xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển. Các đơn vị, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng nếu để xảy ra tình trạng bỏ lọt trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK gây thất thu NSNN. 

Triển khai Chỉ thị này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiếm nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, CBCC, viên chức và người lao động trong toàn ngành Hải quan.

Chỉ thị này sẽ được quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức hải quan. Các đơn vị căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai.