Ngành Hải quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Trần Huyền

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai nhiều nội dung nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Ngành Hải quan tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Ảnh: internet
Ngành Hải quan tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Ảnh: internet

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực tuộc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Theo đó, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đối với công tác này.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra thi hành công vụ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.... Đặc biệt, Tổng cục Hải quan nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức.

Đối với cấp Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho Tổng cục tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc khi nhận được thông tin đường dây nóng hoặc đơn phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền…

Đối với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật lao động và văn hóa công sở để kiểm tra công tắc thi hành công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thủ trường đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng cục trưởng về công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Cùng với các nội dung trên, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh mạnh mẽ đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra chống buôn lậu tham mưu cho Tổng cục ban hành Kế hoạch Công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới. 

Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm về kinh tế tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu, cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo đúng quy định, quy chế của Ngành, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy... qua biên giới xảy ra trên địa bàn mà không kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý, bỏ lọt hành vi vi phạm.