Ngành Tài chính dồn lực cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan; ứng dụng hiện đại hoá công tác quản lý thuế, giảm các thủ tục và thời gian kê khai, nộp thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cắt giảm 370 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp

Triển khai thực hiện cácNghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai và chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp về mặt chính sách và về mặt quản lý để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đáp ứng tối đa theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của xã hội, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Thông tư đã bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê; làm rõ căn cứ xác định thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm; sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng đơn giản hơn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2014. Theo tính toán việc triển khai đồng bộ các nội dung của Thông tư này cắt giảm 201,5 giờ làm thủ tục về thuế cho người nộp thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại 4Nghị định quy định về thuế. Theo đó đã sửa đổi, bổ sung về các loại thuế có tác động làm giảm số giờ nộp thuế và tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế, như: Về thuế TNDN: bỏ quy định khai tạm tính thuế TNDN theo quý, theo đó doanh nghiệp chỉ phải thực hiện khai quyết toán thuế TNDN 1 lần/năm và tạm nộp theo quý. Về thuế GTGT: nâng mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ dưới 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ đồng/năm… Tổng số giờ nộp thuế giảm được khi thực hiện các giải pháp của Nghị định 91/2014/NĐ-CP là 88,36 giờ.

Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII Luật thuế số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung 5 Luật thuế và Luật Quản lý thuế. Với các giải pháp quy định trong Luật thuế 71/2014QH13 này theo tính toán cắt giảm thêm khoảng 80 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

Như vậy, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quy định tại các Luật, Nghị định và Thông tư quy định về thuế nêu trên thì cắt giảm được 370 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

Trong nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế cần đẩy mạnh hiện đại hóa công tác thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình kê khai, tính và nộp thuế, cụ thể như triển khai Dự án kê khai thuế qua mạng, Dự án nộp thuế điện tử... Kết quả tính đến nay đã có trên 97% các doanh nghiệp đã kê khai thuế qua mạng và trên 40.000 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử.

Cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa XNK

Trong lĩnh vực Hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, đã giảm nhiều phiền hà đối với doanh nghiệp. Việc nộp thuế của doanh nghiệp sẽ được cơ quan Hải quan cập nhật nhanh hơn, thường xuyên hơn, chính xác hơn và sẽ hạn chế tối đa việc treo nợ thuế của người nộp thuế.

Triển khai thực hiện Luật Hải quan đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Bộ Tài chính đã hoàn thành các Văn bản hướng dẫn dưới Luật để triển khai thực hiện kể từ ngày 01/01/2015. Với quy định của Luật Hải quan mới này sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hoá quản lý hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế như: thực hiện thủ tục hải quan từ phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử; quy định chung thống nhất về hồ sơ hải quan; Áp dụng đầy đủ nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan…

Đáng chú ý, thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo cơ quan Hải quan tiếp tục chủ trì triển khai áp dụng Cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo đúng yêu cầu của Chính, Thủ tướng Chính phủ.Việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia (NSW) sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Từ chỗ thông quan 1 lô hàng có thể phải đi xin giấy phép của nhiều bộ ngành khác nhau rất mất thời gian và phải chuẩn bị nhiều chứng từ, NSW cho phép doanh nghiệp chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất. Theo tính toán của cơ quan quản lý, NSW sẽ cắt giảm từ 10% đến 20% chi phí, 30% thời gian cho việc thông quan lô hàng xuất nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan đã tiếp tục triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử VNACCS/VCIS. Hiện nay, 34/34 Cục Hải quan, 171/171 Chi cục Hải quan trong phạm vi toàn quốc thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS. 98% số tờ khai, kim ngạch đã thông quan điện tử. Đã chính thức thực hiện Cổng thanh toán điện tử tại 34/34 Cục hải quan tỉnh, thành phố: tiếp nhận thông tin thu từ 17 ngân hàng thương mại có ký thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời (online) và từ Kho bạc với tần suất 15 phút/lần; tự động hạch toán kế toán, thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp XNK với số thu chiếm 59% số thu của Tổng cục hải quan.

Tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp

Với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ về công tác cải cách thủ tục, hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội đã được Chính phủ đề ra cụ thể tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 19/3/2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức triển khai và chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, có các giải pháp về xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến người nộp thuế và quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức thuế, hải quan với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân khi làm các thủ tục về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội; tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư cho nền kinh tế.

Đồng thời tập trung công tác đào tạo, nâng cao trình độ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách và hiện đại hóa.

Song song với các giải pháp cải cách thực thi, Bộ Tài chính cũng đặc biệt coi trọng công tác cán bộ nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế, hải quan, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức chuyên sâu, chuyên nghiệp, trong sạch.

Đối với cơ quan thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế xây dựng và triển khai đề án Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế để tiếp nhận các thông tin phản hồi của xã hội để cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế.

Đồng thời chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương kỷ luật trong nội ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, gây phiền hà cho người nộp thuế.

Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với lực lượng cán bộ công chức thuế, đề cao trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức thuế.

Nhằm xây dựng lực lượng, đẩy mạnh liêm chính hải quan, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức chuyên sâu, chuyên nghiệp, trong sạch.

Đồng thời, thực hiện rà soát, triển khai xây dựng Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo Nghị quyết số 02/NQ-BCSĐ ngày 10/10/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức của Bộ Tài chính, và Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Tài chính.

Tổng cục Hải quan đã ban hành và tổ chức triển khai Quyết định 3749/QĐ-TCHQ về kế hoạch phòng chống tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng năm 2015 của Tổng cục Hải quan.