Ngành Tài chính thành công cân đối ngân sách 2015

Theo baohaiquan.vn

Tính đến ngày 28/12, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 957 nghìn tỷ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong đó: thu nội địa đạt 110,9% dự toán và hầu hết các địa phương đều thu đạt, vượt dự toán được giao.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thu vượt dự toán 5%

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, đặc biệt là trong việc cân đối thu chi ngân sách Nhà nước.

Tính đến ngày 28/12, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 957 nghìn tỷ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong đó: thu nội địa đạt 110,9% dự toán; thu dầu thô đạt 73,1% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 98,2% dự toán.

Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao. Trong những ngày cuối cùng của năm 2015, Bộ Tài chính vẫn quyết liệt chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước để hoàn thành đến mức cao nhất thu ngân sách Trung ương, hạn chế phải sử dụng đến khoản 10 nghìn tỷ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để hỗ trợ cân đối ngân sách Trung ương năm 2015.

Bên cạnh công tác thu, việc quản lý chi ngân sách Nhà nước cũng được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm. Ước tính năm 2015, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi 736,5 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, phát hiện gần 29 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc đã từ chối thanh toán 95 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục, dự án có quyết định đầu tư phê duyệt sau ngày 31/10/2014.

Kết thúc năm 2015, bội chi ngân sách được điều hành trong phạm vi Quốc hội quyết định là 226 nghìn tỷ đồng, tương đương 5% GDP. Trên cơ sở giải ngân vốn vay ODA tạm xác định bằng dự toán; đối với số vốn vay ODA giải ngân vượt dự toán, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh theo số thực tế khi quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo.

Đánh giá chung, cùng với những kết quả thực hiện của năm 2015, nhiệm vụ tài chính – ngân sách cả giai đoạn 2011-2015 đã đạt được những kết quả quan trọng. Đó là quy mô thu ngân sách tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2006-2010 và bằng hơn 5 lần giai đoạn 2001-2005. Tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách bình quân khoảng 21% GDP, khá sát với Nghị quyết Quốc hội (không quá 22-23% GDP). Cơ cấu thu đã có chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách (giai đoạn 2011-2015 khoảng 68%, trong đó năm 2015 khoảng 74%, cao hơn mục tiêu đề ra là 70%).

Tổng chi ngân sách Nhà nước 5 năm 2011-2015 xấp xỉ mục tiêu 5 năm đã đặt ra. Quy mô chi năm 2015 ước tăng trên 70% so với năm 2010. Tỷ trọng tổng chi so GDP giảm dần từ mức trên 30% GDP năm 2010 xuống khoảng 26% GDP năm 2015. Chi ngân sách Nhà nước cơ bản đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tích cực phục hồi và phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự, an toàn, ổn định xã hội.

10 giải pháp

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016, Bộ Tài chính đã đề ra 10 giải pháp cụ thể gồm:

Một là,tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch Phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 của Quốc hội.

Hai là, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ba là,đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bốn là, tập trung công tác thu NSNN, chủ động xử lý tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Năm là,tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Sáu là,tăng cường công tác quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát.

Bảy là, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính; thúc đẩy đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.

Tám là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chín là,chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế.

Mười là, điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và xử lý tiếp các nhiệm vụ của năm 2015.

Dự toán thu ngân sách năm 2016 là 1.014,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó:Thu nội địa 785 nghìn tỷ đồng;thu dầu thô 54,5 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 172 nghìn tỷ đồng; thu viện trợ 3 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chingân sáchnăm 2016 là 1.273,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 254,95 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 824 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ, viện trợ 155,1 nghìn tỷ đồng,

Bội chingân sách Nhà nướcnăm 2016 mức 4,95% GDP (giảm 0,05% so dự toán năm 2015), số tuyệt đối là 254 nghìn tỷ đồng (tăng 28 nghìn tỷ đồng so với năm 2015).