Ngành Thuế ra quân từ những ngày đầu năm

LH

(Tài chính) Năm 2013, ngành Thuế đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch thu NSNN là 644.500 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, ngành Thuế sẽ phải thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, đồng thời, triển khai hiệu quả Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) và một số luật thuế khác. Một công tác cũng được đặt lên hàng đầu đó là đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế nhằm giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ CBCC thuế. Quyết tâm thực hiện dự toán được giao ngay từ những ngày đầu tiên của năm.

Chi cục Thuế TP. Vinh: Ra quân thu thuế môn bài đầu năm
Chi cục Thuế TP. Vinh: Ra quân thu thuế môn bài đầu năm

Chỉ đạo của Tổng cục Thuế

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

Để thực hiện có kết quả các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 9 nhóm giải pháp (đã nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013). Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, toàn Ngành Tài chính đã ra quân  ngay từ đầu năm để triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ ngân sách được giao. Đặc biệt, ngay từ những ngày cuối năm 2012, Tổng cục Thuế đã có Công văn  số: 4646/TCT-DT về việc Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2013 ( ngày 25 tháng 12 năm 2012), trong đó, yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao dự toán pháp lệnh, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu trong nội bộ ngành thuế, nghiên cứu đề xuất các giải pháp trong quản lý, điều hành thu, nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thu nhằm thực hiện bằng được chỉ tiêu giao cho từng cục thuế.

Đã có ngay nhiều giải pháp 

Trong bối cảnh nền kinh tế 2013 được đánh giá sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, lãnh đạo các cục, chi cục thuế cho biết sẽ triển khai nhiệm vụ năm 2013 với quyết tâm cao, cụ thể là triển khai ngay lập tức các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. TCTC xin nêu một số đơn vị thuế điển hình trên cả nước đã sớm đưa ra các giải pháp để khẩn trương bắt tay vào thực hiện năm dự toán ngân sách 2013: 

Cục Thuế Hà Nội: Xác định việc hoàn thành mục tiêu thu được giao là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, góp phần tạo nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách của Hà Nội. Năm 2013, Cục Thuế Hà Nội vẫn kiên trì các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tạo bước đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm tăng trưởng, như: Tập trung đôn đốc 100% DN thực hiện nộp đủ số thuế theo kê khai, hạn chế đến mức thấp nhất nợ mới phát sinh; Các chi cục thuế tiếp tục đôn đốc thu đủ số thuế TNDN, thuế GTGT được gia hạn đến hạn nộp theo chính sách và các khoản được gia hạn, nhưng đã quá hạn còn nợ đọng; Tăng cường rà soát, khai thác, đôn đốc nộp ngân sách kịp thời các nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp cho nguồn thu giảm do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế. Đồng thời, phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt công tác đôn đốc thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Tăng cường cưỡng chế nợ thuế và sẽ công khai các trường hợp cố tình dây dưa nợ, nợ thuế lớn, thời gian nợ kéo dài lên các phương tiện thông tin đại chúng. Phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt mức giới hạn cho phép dưới 5% tổng số nợ thuế và phí. Năm 2013 được xác định là “Năm kỷ cương hành chính”, cũng là năm Cục Thuế TP tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đặc biệt là giảm thiểu tình trạng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho DN và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường phân cấp theo hướng rõ việc rõ người rõ địa chỉ trách nhiệm.

Cục Thuế TP. Hồ Chí minh: Được giao chỉ tiêu thu 156.780 tỉ đồng, tăng 23,57% so với thực hiện năm 2012. Để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đơn vị sẽ triển khai 4 biện pháp trọng tâm: Triển khai đồng loạt các biện pháp quản lí thu hiệu quả trên địa bàn, triển khai khai hiệu quả công tác quản lí kê khai kế toán thuế từ khâu tiếp nhận tờ khai  đến các khâu xử lí và theo dõi thu nộp ngân sách; Thực hiện biện pháp nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế cao hơn 2012; Thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lí thuế; Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm… Trong đó, tập trung vào biện pháp cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ DN và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2013.

Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu: Năm 2013, Cục được giao nhiệm vụ thu ngân sách 99.538 tỷ đồng, trong đó thu nội địa tăng 10% so với năm 2012. Nhằm hoàn thành nhiệm vụ, Cục đã đưa ra các giải pháp như: đẩy mạnh cải cách thủ tục và hiện đại hóa nghiệp vụ, chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính với NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế, khai thác mới nguồn thu... Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế, bảo đảm tối thiểu 96% người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp tờ khai đúng quy định; thực hiện quy chế “một cửa”, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% hồ sơ thuế trả kết quả đúng hạn, giữ vững mức độ hài lòng của người nộp thuế hơn 90%; tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện việc kê khai thuế qua mạng đạt chỉ tiêu 100% tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu...

Cục thuế Thái Nguyên: Năm 2013, ngành Thuế được giao nhiệm vụ thu ngân sách 3.196 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp như: Cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế; Quản lý chặt chẽ nguồn thu, trong đó  giám sát tình hình phát sinh thuế của các doanh nghiệp trọng điểm, các dự án lớn; Tích cực thu hồi nợ, nhất là những đơn vị có số nợ kéo dài, số nợ lớn. Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, trong đó quan tâm đến truy thu thuế sau kết luận thanh kiểm tra. Đồng thời, tiếp tục triển khai chính sách  giãn, giảm, gia hạn nộp thuế của Nhà nước đến với người nộp thuế, doanh nghiệp…

Cục Thuế Yên Bái: Để hoàn thành được mục tiêu thu 1.050 tỷ đồng trong năm 2013, Cục sẽ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu như sau: Triệt để tranh thủ sự chỉ đạo của các lãnh đạo cac ngành các cấp trong việc thực hiện tốt công tác thuế. Tạo điều kiện cho DN ổn định SXKD và nộp ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt các qui trình quản lý thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các biện pháp chống thất thu hiệu quả. Tiếp tục phối hợp kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình, dự án để đôn đốc khai thuế, nhất là đối với các gói thầu thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và một số công trình khác trên địa bàn tỉnh. Áp dụng các giải pháp phù hợp để quản lý thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo giảm tỷ lệ nợ thuế xuống mức thấp nhất. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 là mục tiêu phấn đấu của Cục Thuế Yên Bái.

Cục thuế Ninh Bình: Năm 2013, được giao số thu 2.483 tỷ đồng, Ngành đã đưa ra 11 giải pháp để thực hiện chỉ tiêu đó, cụ thể: Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nhân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa nguồn lực cho phát triển; Làm tốt công tác dự toán thu ngân sách và thực hiện thu theo luật; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai khấu trừ, miễn giảm, gia hạn nộp thuế; Rà soát số thuế nợ đọng, phân loại và triển khai các giải pháp thu nợ; Động viên kịp thời nguồn tài chính từ đất đai, tài sản, tài nguyên nhà nước; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Tiếp tục thực hiện đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Kiện toàn bộ máy, đào đào, bồi dưỡng cho cán bộ thuế... Trong đó,  tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nhân, DN; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển nhanh, bền vững đảm bảo tăng trưởng nguồn thu lâu dài cho ngân sách; đảm bảo nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí nội địa có tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu ngân sách. Đặc biệt là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, rà soát chính xác số thuế nợ đọng để có biện pháp thu phù hợp.

Cục Thuế Quảng Ngãi: Năm 2013, Cục được giao mức thu 8.751,5 tỷ đồng, tăng 16% so với số thực hiện năm 2012. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ở mức cao nhất, Cục Thuế Tỉnh đã đề ra các biện pháp quản lý thu, trong đó, chú trọng rà soát, phân tích, đánh giá khả năng huy động của từng nguồn thu theo từng lĩnh vực, địa bàn và của các DN trọng điểm để phân giao nhiệm vụ thu phấn đấu cho các đơn vị; Tăng cường công tác kiểm soát người nộp thuế, Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra; cưỡng chế nợ thuế; phát hành, sử dụng hóa đơn; Bao quát đối tượng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý đất đai... đưa hết vào diện quản lý thuế.

Ra quân từ thu Thuế môn bài

Thuế môn bài là khoản thu có tính lệ phí được thu hằng năm (một lần/năm) nhằm kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đồng thời là khoản thu đầu tiên của năm (thời gian thu thuế môn bài bắt đầu từ mùng 1), làm cơ sở đánh giá chất lượng thu ngân sách trên địa bàn. Để thực hiện thu thuế môn bài thuận lợi, thu đúng, thu đủ… các cục thuế đều chuẩn bị kỹ càng để công tác thu thuế trôi chảy. Một số đơn vị điển hình đã nhanh chóng triển khai công tác này như:

Cục thuế Nam Định: Năm 2013, dự toán giao số thu từ sắc thuế môn bài đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh là 13 tỷ đồng. Để hoàn thành khoản thu thuế môn bài cả năm trong tháng 1-2013, ngành Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đua đến từng xã, phường, thị trấn. Từ đầu tháng 11-2012, ngành Thuế đã thựchiện hàng loạt biện pháp như: Tiến hành kiểm tra, rà roát và khảo sát doanh thu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; Xác định mức thuế đối với từng ngành hàng, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn sát với kết quả kinh doanh của các hộ; Tiến hành lập sổ bộ thuế môn bài cho cả năm 2013 cùng khoản thu thuế phát sinh hằng tháng đã được ấn định đối với các hộ, cá nhân theo từng ngành nghề.

Cục Thuế Cà mau:  Năm 2013, Nghị quyết HĐND tỉnh giao là 4.726 tỷ đồng, tăng 18,42% so thực hiện năm 2012. Trước mắt, Cục Thuế sẽ tập trung chỉ đạo công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng. Để chuẩn bị chu đáo cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2013, ngay từ những tháng cuối năm 2012, Cục Thuế tổ chức điều tra doanh số, giá trị gia tăng và thu nhập đối với hộ kinh doanh cá thể để lập bộ thuế môn bài, thuế GTGT và làm cơ sở tính thuế TNCN. Trong năm 2013, Cục Thuế chú trọng giải pháp: thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp có dấu hiệu chuyển giá, các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, hoặc thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế, nhằm bảo đảm môi trường quản lý thuế công bằng, minh bạch.

Cục thuế Ninh Thuận: Trong dự toán 1.337 tỷ đồng tiền thuế, phí và lệ phí được giao năm 2013, thuế môn bài là 6,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,25%. Cục xác định: mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu ngân sách, nhưng hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài lại rất quan trọng, tạo sự bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh và tạo đà vững chắc để thực hiện dự toán cả năm. Công tác thu thuế môn bài được chuẩn bị kỹ càng từ khâu lập bộ tính thuế, niêm yết công khai cho đến việc gửi thông báo đến tận tay người nộp thuế; Rà soát lại toàn bộ các hộ sản xuất, kinh doanh đưa vào quản lý, duyệt bộ thuế môn bài; Niêm yết công khai các tổ chức và cá nhân nộp thuế; Tuyên truyền rộng rãi giúp cho hộ sản xuất, kinh doanh nắm rõ việc điều chỉnh mức thuế môn bài tăng trong những năm gần đây so với những năm trước là nhằm điều chỉnh mức thuế suất cho phù hợp giữa các tổ chức doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Dự kiến đến hết cuối quý I/2013, toàn Tỉnh sẽ thu thuế môn bài đạt 90% kế hoạch.

Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng): Theo dự toán thu thành phố giao cho Quận là 140 tỷ đồng. Để hoàn thành các mức chỉ tiêu, ngay từ đầu năm Chi cục đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật thuế đến mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Chi cục tổ chức ra quân, phấn đấu hoàn thành thu thuế môn bài theo số lập bộ trước ngày 31/1/2013. Chi cục còn tham mưu cho Chủ tịch UBND Quận ban hành chỉ thị về các biện pháp thu ngân sách năm 2013 và phát động thi đua thu thuế môn bài đầu năm.

Không khí ra quân sôi nổi thực hiện nhiệm vụ có thể thấy ở hầu hết các đơn vị trong ngành Thuế. Ngành Thuế xác định, không thể đủng đỉnh đầu năm cuối năm vắt chân lên cổ, nếu triển khai ngay từ đầu năm với tinh thần làm việc như những tháng cuối năm, chắc chắn ngành Thuế sẽ đạt và vượt kế hoạch được giao

Trong năm 2013, ngành thuế cả nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

Quyết tâm và chủ động luôn là tiền đề cho mọi biện pháp quản lý của ngành Thuế, toàn ngành tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi để động viên toàn thể CBCC phát huy khả năng sáng tạo, phấn đấu nỗ lực với tinh thần cao độ, nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2103.

Với quyết tâm ấy, toàn ngành sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ đối tượng, mức thuế, tập trung khai thác các nguồn thu còn tiềm năng để có biện pháp quản lý phù hợp, tạo nền tảng vững chắc cho công tác thu NSNN.