Nguyên tắc quản lý tài chính dự án sử dụng vốn ODA

PV.

Đó là những nội dung quan trọng tại Thông tư 111/2016/TT-BTC về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2016.

Tài chính các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.
Tài chính các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Theo đó, tài chính các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA được quản lý theo nguyên tắc sau:

- Phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch vốn hàng năm và được quản lý theo quy định pháp luật đối với vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn đầu tư công.

- Phải tuân thủ quy trình lập, chấp hành, hoạch toán NSNN, kiểm toán, quyết toán, kiểm tra nguồn vốn ODA theo quy định pháp luật đối với vốn NSNN, vốn đầu tư công và các quy định tại Thông tư này.

- Quy trình quản lý, thu hồi vốn cho vay lại từ nguồn vốn ODA, xử lý rủi ro cho vay từ nguồn vốn này được thực hiện theo quy định của pháp luật.