Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Nhiều biện pháp giảm nợ đọng thuế trong năm 2014

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, năm 2014, tình hình kinh tế dự báo còn khó khăn, số doanh nghiệp (DN) kéo dài thời hạn nộp thuế còn nhiều. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thanh toán ngân sách nhà nước. Do vậy, công tác quản lí nợ thuế của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trong năm 2014 chú trọng mục tiêu giảm nợ thuế, phấn đấu số nợ thuế tính đến ngày 31/12/2014 phải nhỏ hơn hoặc bằng 5% trên tổng thu ngân sách trong năm.

 Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2013, mặc dù đã tập trung thực hiện các biện pháp đốc thu nhưng số nợ thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn khá lớn. Tính đến ngày 31/12/2013, tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 17.325 tỉ đồng trong đó nợ khó thu là 2.723 tỉ đồng, nợ chờ xử lí là 143 tỉ đồng, nợ chờ điều chỉnh là 1.280 tỉ đồng, nợ có khả năng thu là 13.179 tỉ đồng.

Năm 2014, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2014, số nợ thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng 5% trên tổng thu ngân sách năm 2014. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp trong đó chú trọng vào các giải pháp nhằm giảm số nợ đọng. Theo đó, ngay từ đầu năm Cục Thuế đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng phòng liên quan và từng Chi cục Thuế. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao các đơn vị phải giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đội thuế có liên quan, từng công chức theo dõi địa bàn được phân công nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp xử lí nợ thuế có hiệu quả, phấn đấu số tiền nợ thuế phải giảm ở mức thấp nhất, hạn chế không để phát sinh thêm nợ mới.

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn triển khai các giải pháp xử lí đối với từng loại nợ. Cụ thể, đối với các khoản nợ khó thu, rà soát lập danh sách DN cụ thể để phân loại nguyên nhân, trường hợp khó thu, lập hồ sơ xin xóa nợ theo quy định đối với các khoản nợ khó thu trên 10 năm đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu được. Đồng thời, đề nghị cơ quan công an hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến các chủ DN còn nợ thuế nhưng không còn tồn tại tại địa chỉ kinh doanh đã đăng kí với cơ quan thuế, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước, cưỡng chế thu nợ theo quy định.

Ngoài ra, trong năm 2014, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ trên 90 ngày theo quy định của Luật Quản lí thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế. Ngoài ra, thực hiện biện pháp ngăn chặn tạm dừng xuất cảnh đối với những đối tượng được quy định ở Luật Quản lí thuế. Thực hiện đôn đốc thu nợ, rà soát các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiến hành các biện pháp đôn đốc để đưa số tiền thuế nợ này vào ngân sách.