Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

Trần Huyền

Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 về Bộ Tài chính, có 22 bộ và 29 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính, Bộ đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua tổng hợp cho thấy, tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ là 496.162.424 tỷ đồng, đạt 107,56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (461.300 tỷ đồng).

Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 66.272,058 tỷ đồng. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng là 66.272,058 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 429.890,366 tỷ đồng, đạt 93,19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 31.409,634 tỷ đồng, chiếm 6,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn trong nước là 24.052,805 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 7.356,829 tỷ đồng.

Cụ thể, bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ 9.975,147 tỷ đồng, chiếm 9,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 4.772,177 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5.202,970 tỷ đồng); Các địa phương chưa phân bổ là 21.434,487 tỷ đồng, chiếm 6,06% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 19.280,628 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 2.153,859 tỷ đồng).

Theo Bộ Tài chính, 22 bộ và 25 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ trên 70% như: Bộ Thông tin và Truyền Thông 94,77%; Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 82,16%, Bộ Y tế 74,30%, Bộ Công Thương 61,98%, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 52,77%), Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 56,44%.

Việc chưa phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn ngân sách trung ương là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2021 do các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định; các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian so với quy định (nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm). Một số bộ, ngành, địa phương cũng kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2021 do không có nhu cầu sử dụng, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 46/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn 13/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: An Giang 43,33%, Cao Bằng 33,22%, Cần Thơ 27,56%.

Trong thời gian còn lại của năm, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án khởi công mới đủ điều kiện, đảm bảo phân bổ 100% số kế hoạch năm 2021 đã được giao, đồng thời nhanh chóng thực hiện và giải ngân vốn cho các dự án.