Nhiều phong trào thi đua sáng tạo, thiết thực của Công đoàn Bộ Tài chính

PV.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, Công đoàn Bộ đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của ngành Tài chính.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ký Giao ước thi đua năm 2017.
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ký Giao ước thi đua năm 2017.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Bộ Tài chính đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động như: Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; Thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động; Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả” trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở...

Hàng năm, Công đoàn Bộ và các cấp công đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa các phong trào thi đua một cách chủ động, thiết thực, sáng tạo, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, nhiều công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ đã xây dựng các tiêu chí cụ thể làm căn cứ đánh giá đúng thành tích đạt được của từng tập thể, cá nhân, tránh “bệnh hình thức” trong công tác xét kết quả thi đua khen thưởng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả, chất lượng việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo thi đua, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các phong trào thi đua do các cấp công đoàn và Công đoàn Bộ phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, trên 95% công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Tài chính đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; Nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu của các cấp công đoàn đã được ứng dụng vào lĩnh vực công tác, mang lại giá trị cao về lý luận và thực tiễn; trong đó, có 04 đề tài khoa học được tặng “Bằng Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều đề tài, sáng kiến cấp Bộ, cấp cơ sở.

Thông qua các phong trào thi đua của Công đoàn Bộ Tài chính, đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, nhiều công đoàn viên ưu tú đã tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách với chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần quản lý hiệu quả nền kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập, kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động là đoàn viên thuộc Công đoàn Bộ Tài chính đã tích cực tham gia chương trình cải cách hành chính; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí từ những hành động nhỏ nhất như: Tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, điện thoại, giữ gìn tài sản công, chấp hành kỷ luật lao động, cải tiến quy trình làm việc...

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Bộ Tài chính có 11 cán bộ, đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam; Nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, được Chính phủ và Bộ tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, Bằng khen, được công nhận “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính...