Quý I/2017:

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

PV.

Triển khai thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã vào cuộc với quyết tâm cao. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm 2017, công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành đạt kết quả tích cực, tạo đà cho việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính-ngân sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Bộ Tài chính cho biết, qua công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 2693/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, trong Quý I/2017 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Những điểm nhấn trong công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính phải kể đến lĩnh vực Thuế và Hải quan. Đây là 2 lĩnh vực đã tạo nhiều dấu ấn cho ngành Tài chính.

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan theo hướng bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC để thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; Triển khai Đề án 896 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Để tăng cường công tác giám sát của người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với VCCI tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với TTHC thuế. Theo đó, ngày 7/3/2017, đã tổ chức hội nghị công bố kết quả về sự hài lòng của doanh nghiệp về cải cách TTHC thuế năm 2016. Kết quả là 7,5 điểm, quy ra tỷ lệ là 75%.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Tổng công ty bưu điện Việt Nam rà soát các TTHC đủ điều kiện thực hiện qua dịch vụ bưu chính.

Tiếp đến phải kể đến những kết quả cao trong cải cách thể chế, Bộ Tài chính thực hiện các đề án xây dựng văn bản QPPL theo đúng tiến độ. Theo đó, đã trình dự án Luật Quản lý nợ công; Trình Quốc hội phê duyệt chủ trương xây dựng dự án Luật thuế bảo vệ môi trường; Phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).
Đối với văn bản QPPL và đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 10/3/2017, Bộ Tài chính đã trình ban hành 05 Nghị định, 03 Quyết định. Đối với văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính: Tính đến ngày 10/3/2017, đã ban hành 27 Thông tư.

Bộ Tài chính tiếp tục tiếp thu, giải trình và trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nhằm phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến việc rà soát biên chế của các đơn vị, Bộ Tài chính chủ động rà soát để kịp thời điều chỉnh biên chế của các đơn vị nhằm giúp thủ trưởng các đơn vị chủ động trong việc sử dụng quỹ biên chế được giao. Bộ Tài chính đã ký Quyết định giao biên chế công chức năm 2016-2017 cho các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đánh giá, những cải tổ về thể chế, chính sách chỉ hiệu quả khi đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành thực sự đổi mới về nhận thức và hiệu quả thi hành công vụ. Chính vì thế, Bộ Tài chính đã tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo đó, Bộ Tài chính đã phê duyệt chủ trương tuyển dụng không qua thi tuyển đối với 16 trường hợp; Công nhận kết quả thi tuyển dụng năm 2016 của Kho bạc Nhà nước; Công nhận kết quả tuyển dụng không qua thi tuyển đối với một số đơn vị thuộc Bộ.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được rà soát và triển khai đúng quy định; triển khai quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 13 cán bộ tại các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cấp chất lượng công chức, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; Ban hành danh mục chuyên đề tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2017

Bộ Tài chính cho biết, cải cách đạt kết quả cao phải gắn với hiện đại hóa hành chính. Thời gian qua, công tác hiện đại hóa hành chính đạt nhiều kết quả: Tổng số TTHC đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyết là 893 thủ tục, trong đó 223 dịch vụ mức độ 1; 378 dịch vụ mức độ 2; 104 dịch vụ mức độ 3 và 188 dịch vụ mức độ 4; tiếp tục tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai, nộp, hoàn thuế điện tử; tiếp tục đảm bảo việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS ổn định, an ninh, an toàn, không làm gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ.  

Nhờ triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp về CCHC, công tác CCHC của Bộ Tài chính trong Quý I/2017 đã bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức, trách nhiệm với công việc, qua đó đóng góp quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tài chính.