Những nội dung trọng tâm tại Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC

PV.

Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) sẽ được tổ chức tại Ninh Bình trong hai ngày 18-19/5/2017. Tại hội nghị này, các quan chức tài chính APEC sẽ tiếp tục thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác đã được khởi xướng và thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2/2017, đồng thời chuẩn bị các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017.

Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) tiếp tục sẽ là một trong những những chủ đề được thảo luận tại Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC.
Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) tiếp tục sẽ là một trong những những chủ đề được thảo luận tại Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC.

Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng

Kế hoạch hoạt động của APEC trong năm 2017 tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Các quan chức tài chính sẽ tiếp tục thảo luận các nội dung quan tâm, thông qua các kết quả hội thảo và chuẩn bị các nội dung và kiến nghị báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10/2017.

Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS)

Kế hoạch hoạt động của APEC cho năm 2017 bao gồm các mục tiêu chính như sau:

- Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc triển khai các hành động BEPS.

- Tổ chức các khoá đào tạo và hội thảo chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên.

- Báo cáo tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017.

Các quan chức tài chính sẽ đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác, xem xét kế hoạch triển khai hội thảo chuyên đề BEPS trong thời gian tới, và dự kiến các nội dung báo cáo lên các Bộ trưởng tại Hội nghị tháng 10/2017.

Tài chính và Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai

Kế hoạch hành động trong năm 2017 tập trung vào các mục tiêu trọng tâm bao gồm:

- Xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương.

- Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công.

- Xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai.

- Phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai.

Các quan chức tài chính sẽ đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hợp tác, bao gồm cả kết quả hoạt động của Nhóm công tác và hoạt động nghiên cứu hỗ trợ của WB, và dự kiến các nội dung sẽ báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017, trong đó bao gồm các nội dung báo cáo đánh giá nhận diện các rủi ro thiên tai trong khu vực APEC, đề xuất các giải pháp chính sách về tài chính và bảo hiểm ứng phó với các rủi ro thiên tai.

Tài chính toàn diện

Dự kiến trong năm 2017, các hoạt động hợp tác sẽ ưu tiên tập trung vào nội dung phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng, qua đó thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế trong khu vực APEC.

Các quan chức tài chính dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề quan tâm, xem xét kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới và đề xuất nội dung sẽ báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017.

Bên cạnh các chủ đề ưu tiên, các quan chức tài chính cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực, đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức mà khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt, và dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới.