Ninh Thuận hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa

Nguyễn Linh

Để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản phẩm hàng hóa theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng, tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện nhiều giải pháp; trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Ninh Thuận đang quyết liệt triển khai “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, nhiều giải pháp đã được Ninh Thuận đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Nhiệm vụ và giải pháp trước mắt, đó là tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Cùng với đó, Ninh Thuận phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, nhất là công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp… phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Qua đó, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận chú trọng đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; tăng cường năng lực cho hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.