Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế:

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu Ngân sách năm 2015


Tiếp tục thực hiện mục tiêu và phương châm hành động của Hệ thống KBNN “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”. Thời gian qua, KBNN Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kiểm soát chi Ngân sách đạt hiệu quả cao

Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp tốt với cơ quan thu tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế GTGT thuộc lĩnh vực đầu tư XDCB theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thu được trên 10 tỷ đồng.

Thời gian qua, KBNN Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu (Thuế, Hải quan) thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN theo Kế hoạch hành động tiển khai nhiệm vụ năm 2015 của hệ thống KBNN, theo sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, KBNN, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015. Mở rộng phạm vi phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp tiền vào NSNN nhanh chóng, kịp thời.

Nhờ triển khai tổng thể các giải pháp thu ngân sách nên trong 9 tháng năm 2015, tổng thu nước đạt 5.488 tỷ đồng, trong đó: thực thu NSNN 2.377 tỷ đồng/4.882 tỷ đồng, đạt 48,69%; chia ra: NSTW: 202 tỷ đồng/ KH 456 tỷ đồng, đạt 44,3%, NS địa phương 2.175 tỷ đồng/KH 4.426 tỷ đồng, đạt 49,14%.

Bên cạnh đó, KBNN Thừa Thiên Huế thực hiện h nghiệp vụ, nâng cao chất lượng quản lý và kiểm soát chi ngân sách qua KBNN. Chú trọng rà soát, thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công; tăng chi đầu tư phát triển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa để xảy tình trạng lãng phí, gây thất thoát NSNN.

KBNN Thừa Thiên Huế Tăng cường tự kiểm tra hồ sơ đối với các dự án đang quản lý, kịp thời khắc phục những trường hợp còn tồn tại khiếm khuyết. Thực hiện quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSTW đảm bảo đúng yêu cầu và thời hạn quy định. Đôn đốc các Chủ đầu tư ( BQLDA) thu hồi tạm ứng 270/460 tỷ đồng về khoản tiền tạm ứng kéo dài từ nhiều năm, đặc biệt là vốn đến bù giải phóng mặt bằng. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tư, chưa để xảy ra tình trạng gây thất thoát tiền NSNN.

Ngoài ra, công tác an toàn ngân quỹ cũng được KBNN Thừa Thiên Huế
thực hiện có hiệu qủa cao, cụ thể là công tác kiểm tra toàn diện các mặt nghiệp vụ kho, quỹ, đặc biệt chú trọng công tác tự kiểm tra, phúc tra, khắc phục kịp thời những sai phạm, thiếu sót. Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra được 4/9 đơn vị KBNN trực thuộc, hầu hết các đơn vị chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ. Công tác quản lý kho quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm an toàn.

Nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hóa ngành,KBNN Thừa Thiên Huế

luôn duy trì, bảo đảm thông suốt 100% hệ thống Hạ tầng truyền thông Bộ Tài chính đặt tại KBNN tỉnh. Phối hợp nhà cung cấp dịch vụ khắc phục kịp thời khi có sự cố. Chủ động cung cấp, khai thác thông tin về hoạt động ngân sách Nhà nước tại địa phương cho cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan; truyền tin báo cáo kịp thời cho KBNN. Phối hợp thực hiện khóa sổ quyết toán cuối năm 2014 và chuyển sổ sang 2015 cho Văn phòng và 09 KBNN huyện trên KTKB.

Không những thế, KBNN Thừa Thiên Huế luôn bám sát chỉ đạo của KBNN, thường xuyên rà soát tổ chức cập nhật nâng cấp các chương trình ứng dụng phục vụ cho các họat động nghiệp vụ, đồng thời tăng cường chỉ đạo các phòng, các KBNN trực thuộc nắm bắt kịp thời các nghiệp vụ liên quan đến công tác tin học, phục vụ hiệu quả cho họat động chuyên môn.

Để hoạt động thu ngân sách đạt hiệu quả, KBNN Thừa Thiên Huế luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ, công chức. Cụ thể là, tập trung rà soát trình độ của CBCC; thực hiện công tác quy hoạch bổ sung lãnh đạo KBNN tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và hiệu quả; cử 04 công chức theo học sau đại học; cử 81 CBCC tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung tổ chức và hơn 20 lượt công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do Bộ Tài chính, KBNN tổ chức. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho 22 CBCC.

6 tháng đầu năm 2015 đã chỉ đạo phòng Thanh tra chủ trì phối hợp với một số Phòng nghiệp vụ có liên quan kiểm tra 36 cuộc, trong đó: Kiểm toán báo cáo tài chính nội bộ 10 cuộc; công tác an toàn kho quỹ 13 cuộc; Kế toán quản lý quỹ ngân sách Nhà nước 01 cuộc; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị 09 cuộc; kiểm tra công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước 03 cuộc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện thanh tra chuyên ngành; trong 6 tháng đã thanh tra thí điểm 03 đơn vị trong nội bộ nhằm rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng.

Về công tác pháp chế, đảm bảo thanh toán: Xây dựng kế hoạch công tác quý, năm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu thực tế tại địa phương; thực hiện tốt công tác tổng hợp, thông tin báo cáo kết quả hoạt động KBNN, phục vụ quá trình chỉ đạo của lãnh đạo.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến (bằng nhiều hình thức như: mời báo cáo viên, đăng tải trên trang Web KBNN Thừa Thiên Huế...) các văn bản pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp, thi tìm hiểu Hiến pháp; triển khai Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chínhphủ và Quyết định số 327/QĐ-BTC ngày 24/02/2015 của Bộ Tài chính; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);... và các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Bộ Tài chính và của KBNN đến tận CBCC. Hoàn thành và phát hành ấn phẩm KBNN Thừa Thiên Huế 25 năm xây dựng và phát triển.

Thực hiện tốt công tác Thanh toán Song phương Điện tử với các ngân hàng; bảo đảm nguồn vốn thanh toán thường xuyên đảm bảo, đáp ứng yêu cầu chi trả của khách hàng tại Văn phòng KBNN Tỉnh.

Giải pháp hoàn thành thu ngân sách những tháng cuối năm

Một là: Tăng cường công tác tập trung nguồn thu và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước. Cụ thể là, chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định và thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch. Thường xuyên nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách Nhà nước. Phối hợp tốt với các cơ quan thu tăng cường công tác đôn đốc thu, thực hiện có hiệu quả Đề án hiện đại hóa thu, nộp NSNN (TCS), nhằm tập trung nhanh các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước.

Hai là: Công tác quản lý vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, vốn các chương trình mục tiêu mang tính chất XDCB. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. Rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục... thanh toán nhanh, chính xác, tránh tình trạng kiểm soát không chặt chẽ gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Phối hợp với chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB ở mức cao nhất.

Ba là: Thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán tại từng KBNN Huyện, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán, đảm bảo an toàn tuyệt đối; Làm tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp tại địa phương; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện quy trình nghiệp vụ kế toán, thanh toán; Duy trì và thực hiện thường xuyên công tác tra soát đối chiếu số liệu để phát hiện sai sót và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vận hành ổn định hệ thống TABMIS, hệ thống thanh toán điện tử KBNN, TCS, TTĐTSP đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt.