Phát triển BHXH, BHYT phải gắn với bảo đảm quyền lợi cho người tham gia

Lê Nam

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, BHXH Việt Nam luôn xác định, việc mở rộng đối tượng phải gắn liền với bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Việc bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT đã góp phần tạo dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tăng nhanh

Năm 2018, toàn Ngành BHXH tiếp tục nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tính đến hết năm 2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đã đạt trên 14,72 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đã đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu.
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu.

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về Quỹ BHXH, Quỹ BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, số nợ BHXH giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm với gần 180 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT; trên 10 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp với tổng số tiền chi trả trên 300.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT đã đảm bảo cuộc sống cho khoảng 3,1 triệu người nghỉ hưu, cũng như tạo cơ hội được chăm sóc y tế cho hàng triệu người mắc các bệnh nan y với mức chi phí điều trị y tế của mỗi người lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí rất nhiều người được BHYT thanh toán hàng tỷ đồng mỗi năm.

Đánh giá về số lượng người tham gia BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT đã góp phần tạo dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh việc chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, BHXH Việt Nam cũng đảm bảo quyền lợi cho người tham gia thông qua việc tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính.

Tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho người dân

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho rằng, ngành BHXH cần tập trung triển khai các nội dung sau:

Một là, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 02/NQ-CP tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, các văn bản quy định mới về lĩnh vực BHXH, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Hai là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu và giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống mức tối thiểu.

Ba là, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý mua sắm, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế đối, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Bốn là, hoàn thiện, tổng kết việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; trình Chính phủ mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Sáu là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các Bộ, ngành; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bảy là, phát huy vai trò chủ Chủ tịch ASSA, tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác song phương với các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và thế giới; chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới với các tổ chức quốc tế để tăng cường quảng bá, giới thiệu BHXH Việt Nam trong cộng đồng quốc tế; đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế về lĩnh vực an sinh xã hội cho cán bộ trong Ngành.

Tám là, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án “sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH, phục vụ tốt nhất người tham gia BHXH, BHYT, vì mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững.