Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong trạng thái bình thường mới

Thu An

Ngày 8/6/2020, BHXH Việt Nam có Công văn số 1788/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2020 trong thời gian thiết lập trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH Việt Nam đề nghị Lãnh đạo BHXH tỉnh phụ trách lĩnh vực, trưởng phòng quản lý thu, cán bộ chuyên quản nắm chắc tình hình từng đơn vị, BHXH cấp huyện; Hằng tháng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Rà soát lao động, tiền lương tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Xây dựng kế hoạch cụ thể làm việc hàng tuần với tất cả doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để chia sẻ, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, phương án sử dụng lao động theo từng tháng, quý, năm (lao động tiếp tục tham gia BHXH, chấm dứt hợp đồng lao động; nghỉ không lương; tạm hoãn hợp đồng lao động; ngừng việc có hưởng tiền lương,…). Thống nhất với doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đúng quy định khi hết ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…

Đối với đơn vị không chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất và lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra đề nghị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, BHXH Việt Nam đề nghị Lãnh đạo BHXH tỉnh phụ trách, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng, cán bộ chuyên quản nắm chắc tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phong tục tập quán, thu nhập của người dân,… đến cấp xã.

Trên cơ sở đó, xác định nhóm đối tượng tiềm năng (lao động tại các làng nghề, tiểu thương tại các khu chợ, thương mại, lao động tự do có thu nhập ổn định,…) để tập trung khai thác, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị khách hàng để vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Hằng tháng, dự kiến số cuộc hội nghị được tổ chức, địa điểm tổ chức, số người mời tham gia hội nghị, số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và kết quả thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc gửi Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QÐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam) hằng tháng đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia.

Ngoài các nội dung trên, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh quyết liệt chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giao tại Quyết định số 06/QĐ-BHXH ngày 11/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2020.