Thủ tướng Chính phủ:

Phê duyệt Danh mục điều chỉnh các dự án ODA

PV. (TỔNG HỢP)

Đó là các dự án ODA vay Italia trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường của các tỉnh: Quảng Nam, Bình Thuận và Cà Mau.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể,Dự án đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam sẽ được thực hiện đến ngày 22/5/2019 với tổng nguồn vốn 12,8 triệu Euro nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe và điều kiện sống của người dân khu vực dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.

Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, nước cho sản xuất và kết hợp trồng rừng phòng hộ ở vùng cát tỉnh Bình Thuận cũng được thực hiện đến ngày 22/5/2019 với tổng nguồn vốn 17,7 triệu Euro nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe và cải thiện điều kiện sống của người dân khu vực dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.

Tại tỉnh Cà Mau, Dự án Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau cũng được thực hiện đến ngày 22/5/2019 với tổng vốn 20 triệu Euro nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, điều kiện sống của người dân khu vực dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.