Phí thuê kho, bãi ở nước ngoài có phải cộng vào trị giá tính thuế?

PV.

Sau khi nhận được ý kiến của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam hỏi về khoản phí thuê kho, bãi ở nước ngoài có phải là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan đã có ý kiến cụ thể trả lời về vấn đề này tại Công văn số 2678/TXNK-TGHQ ngày 20/07/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có trách nhiệm tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan.

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản điều chỉnh cộng, trong đó quy định chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này và quy định cụ thể các khoản điều chỉnh cộng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, đối chiếu với các quy định nêu trên thì các chi phí thuê kho, bãi liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được xem xét là các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Công ty Ô tô Mitsubishi Việt Nam trên cơ sở hồ sơ thực tế nhập khẩu và đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.