Phổ biến nội dung mới về chế độ kế toán đối với các doanh nghiệp bảo hiểm

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 25/10, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Cục Quản lý giám sát bảo hiểm tổ chức Hội nghị phổ biến và giải đáp các nội dung mới của Thông tư 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm. Tham dự Hội nghị có đại diện DNBH phi nhân thọ; DN tái bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu nội dung mới của Thông tư 232/2012/TT-BTC
Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu nội dung mới của Thông tư 232/2012/TT-BTC

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-BTC ngày 15/3/2013 của Bộ Tài chính, để hỗ trợ các DNBH phi nhân thọ và DN tái bảo hiểm, nắm vững và thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 232/2012/TT-BTC. Theo đó, đối với các báo cáo tài chính,  DNBH không được bù trừ các khoản dự phòng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái BH với dự phòng cho hoạt động nhượng tái BH. 

Các khoản dự phòng này phải được trình bày riêng biệt trên các chỉ tiêu của BCĐKT, trong đó các khoản dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng bồi thường của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc gốc và nhận tái bảo hiểm, dự phòng dao động lớn được phản ánh là Nợ phải trả; Dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm được phản ánh là Tài sản tái bảo hiểm; Thuyết minh cơ sở và định lượng của số trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập các khoản dự phòng này nếu xác định được.

Đối với tài khoản kế toán, các nội dung liên quan như kế toán hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán doanh thu chưa thực hiện, kế toán dự phòng phải trả, kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm, kế toán chi phí khai thác bảo hiểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đồng bảo hiểm đã được đại diện các đơn vị soạn thảo Thông tư trao đổi với các DNBH.

Đây là những nội dung mới được thể hiện trong Thông tư 232/2012/TT-BTC và cũng là những nội dung được các DN kinh doanh bảo hiểm hết sức quan tâm trong triển khai nghiệp vụ hoạt động của mình.