Thông tư số 77/2018/TT-BTC:

Phương pháp điều tra, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa


Ngày 17/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2018/TT-BTC quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm.

Thông tư gồm 3 chương, 10 điều kèm theo 2 phụ lục, quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa thực tế và xác định giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính của các vụ sản xuất trong năm trong điều kiện sản xuất bình thường, không có thiên tai, dịch bệnh.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến quản lý, sản xuất và kinh doanh thóc, gạo tại Việt Nam...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 77/2018/TT-BTC.