Thông tư 67/2017/TT-BTC:

Phương thức điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc


Ngày 30/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, nguồn kinh phí để thực hiện tăng lương cho cán bộ, công chức kể từ ngày 01/7/2017 đối với một số cơ quan được xác định như sau:
- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể Trung ương:
+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương của năm 2016 chưa sử dụng hết;
+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017;
+ Sử dụng tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập Trung ương:
+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2017 (nếu có);
+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng); riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 67/2017/TT-BTC.