Quản lý nợ công từng bước được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch

PV.

Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét và cho ý kiến trong phiên họp lần thứ 8 diễn ra vào sáng 20/3. Phiên họp đã ghi nhận ý kiến đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính về những chuyển biến quan trọng trong quản lý nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: daibieunhandan.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: daibieunhandan.vn
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, qua hơn 6 năm thực hiện, Luật Quản lý nợ công đã tạo hành lang pháp lý phù hợp với mức độ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng trong việc huy động vốn cho bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của Luật Quản lý nợ công trong những năm qua đã tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Luật Quản lý nợ công tạo nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế thông qua cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và bảo lãnh của Chính phủ đối với các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư quan trọng trong các lĩnh vực ưu tiên đầu tư của Nhà nước.

Đồng thời, Luật tạo điều kiện cho các địa phương huy động vốn vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài; cơ cấu nợ đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỉ trọng vay nợ trong nước, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia; quản lý nợ công từng bước được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Qua đó góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho biết, Luật đã xác lập cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong huy động, quản lý, sử dụng nợ công.

Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cùng với những đổi mới trong Hiến pháp năm 2013, thay đổi trong hệ thống pháp luật và quá trình vận hành, nhiều quy định của Luật đã không còn phù hợp với thực tiễn, chưa bảo đảm thống nhất với một số quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được điều chỉnh...đòi hỏi tất yếu phải sửa đổi Luật Quản lý nợ công.

Theo Báo cáo thẩm tra, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nợ công trong tình hình mới.

Báo cáo thẩm tra đánh giá cao hồ sơ dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Cụ thể, ban soạn thảo đã có quá trình chuẩn bị công phu từ khâu tổng kết, đánh giá thực tiễn, rà soát pháp luật, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đến xây dựng dự thảo Luật, tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến góp ý của các đối tượng có liên quan, đánh giá tác động của dự án Luật.

Hồ sơ dự án Luật về cơ bản đã bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình xem xét, cho ý kiến, hồ sơ trình cần bổ sung một số văn bản như: Bản đối chiếu, so sánh những sửa đổi, bổ sung giữa dự thảo Luật và luật hiện hành; bản tổng hợp, thống kê các nội dung đã được luật hóa từ các các văn bản dưới luật hiện hành.

Thảo luận về dự án luật, ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, về cơ bản, nội dung của dự thảo luật đã thể hiện tương đối bao quát các vấn đề liên quan đến quản lý nợ công, luật hóa nhiều nội dung hiện đang được quy định tại các văn bản dưới luật, các quy định về cơ bản phù hợp thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu đặt ra, với tính chất là đạo luật điều chỉnh nội dung phức tạp, liên quan trực tiếp đến việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực, đến an ninh tài chính quốc gia, nhiều ý kiến đề nghị dự án Luật cần được tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh về phạm vi sửa đổi, bảo đảm việc nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, an toàn nợ công, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép...

Đồng thời, dự án Luật cần bám sát quan điểm, mục tiêu đặt ra đối với việc sửa đổi Luật nhằm phân định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quy trình quản lý, giám sát, phân bổ, sử dụng, trả nợ, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý nợ công.