Quyết định số 4010/QĐ-TCHQ:

Quản lý phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan


Ngày 22/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 4010/QĐ-TCHQ kèm theo Quy chế quản lý, sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan.

Theo Quyết định, Cơ quan Hải quan các cấp có trách nhiệm quản lý, phát hành ấn chỉ bán thu tiền theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.
Giá bán ấn chỉ đảm bảo nguyên tắc bù đắp chi phí mua sắm, quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền:

- Giá bán ấn chỉ được xác định bằng chi phí mua sắm ấn chỉ cộng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ.

(Giá bán ấn chỉ = Chi phí mua sắm ấn chỉ bán thu tiền + chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền).

- Ấn chỉ bán thu tiền do Tổng cục Hải quan phát hành: Tổng cục Hải quan xác định giá bán và thông báo cho cơ quan Hải quan các cấp thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

- Thủ trưởng cơ quan Hải quan các cấp có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo phát hành và thông báo giá bán ấn chỉ tại nơi bán ấn chỉ.

Chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền là khoản thu nhằm bù đắp chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của cơ quan hải quan.

Việc quản lý, phân bổ, sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của cơ quan Hải quan các cấp thực hiện theo quy định tại Quyết định này...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 4282/QĐ-TCHQ ngày 9/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ Hải quan và Quyết định số 587/QĐ-TCHQ ngày 18/3/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định nội dung chi nguồn kinh phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền tại Cơ quan Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 4010/QĐ-TCHQ.