Thông tư số 34/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Ngày 30/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Thông tư áp dụng đối với:
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch khác tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;
- Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác theo quy định của Luật du lịch;
- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 
Mức phí thẩm định công nhận cơ sở lưu trú du dịch hạng 3 sao là 2.000.000 đồng/hồ sơ, giảm 1.000.000 đồng so với mức phí hiện hành (mức phí hiện hành 3.000.000 đồng/hồ sơ).

Mức phí thẩm định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 4 sao, 5 sao và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch không thay đổi so với quy định hiện hành:
- Hạng 1 sao, 2 sao: 1.500.000 đồng/hồ sơ.
- Hạng 4 sao, 5 sao: 3.500.000 đồng/hồ sơ.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: 1.000.000 đồng/hồ sơ...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2018 và thay thế Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 34/2018/TT-BTC.