Quản lý tập trung số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

Theo taisancong.mof.gov.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3110/BTC-QLCS ngày 11/3/2014 thông báo đến các bộ, ngành, tập đoàn, tổng Công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý về việc mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa. Nguồn: interet
Ảnh minh họa. Nguồn: interet
1. Bộ Tài chính mở Tài khoản tạm giữ tại Sở Giao dịch KBNN do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản; cụ thể:

- Mã tài khoản kế toán: 3941.9071257

- Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9071257

- Địa chỉ mở Tài khoản: Sở Giao dịch KBNN

- Ngày bắt đầu hoạt động: ngày 25/02/2014

2. Các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm:

 - Chuyển toàn bộ số tiền từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg còn tồn trên tài khoản tạm giữ tại KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các bộ, ngành làm chủ tài khoản vào tài khoản tạm giữ tại Sở giao dịch KBNN do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản nêu tại điểm 1 Công văn này (kể cả số tiền do Bộ Tài chính đang làm chủ tài khoản tại KBNN TP. Hồ Chí Minh và KBNN TP. Hà Nội) trước ngày 31/3/2014.

- Khi phát sinh số thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý thực hiện nộp vào tài khoản do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản nêu trên.

3. Việc quản lý, sử dụng số tiền trên tài khoản tạm giữ tại Sở Giao dịch KBNN do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính.

4. KBNN Trung ương có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, kiểm tra, đối chiếu để phối hợp với các đơn vị khi làm thủ tục chuyển số tiền từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg còn tồn trên tài khoản tạm giữ vào tài khoản do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản theo hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên.

- Chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện dừng thanh toán các khoản chi đối với các đơn vị trong trường hợp sau ngày 31/3/2014 không thực hiện chuyển số tiền từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg còn tồn trên tài khoản tạm giữ vào tài khoản do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản theo hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên.

- Đối với một số đơn vị đang thực hiện chi trên tài khoản tạm giữ của đơn vị đã được thống nhất với Bộ Tài chính, các đơn vị vẫn phải chuyển số dư trên tài khoản tạm giữ của mình về tài khoản tạm giữ do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản; KBNN tiếp tục thực hiện thanh toán theo dự toán chi của đơn vị đã thống nhất với Bộ Tài chính.

Được biết trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10964/VPCP-KTTH ngày 27/12/2013 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính quản lý nguồn thu được từ sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các bộ, ngành, tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quản lý, hạch toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.