Quy chế khoán thu, khoán chi đối với các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp

PV.

Bộ Tài chính trả lời độc giả về nguồn thu dịch vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ 1 phần kinh phí, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

Đơn vị sự nghiệp công lập có thể xây dựng quy chế khoán thu, khoán chi đối với đơn vị trực thuộc. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đơn vị sự nghiệp công lập có thể xây dựng quy chế khoán thu, khoán chi đối với đơn vị trực thuộc. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó tại điểm h, Khoản 2 Phụ lục 01 (kèm theo Thông tư) hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ quy định về hoạt động dịch vụ như sau:

Các đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ, xây dựng quy chế quản lý hoạt động dịch vụ theo nguyên tắc quản lý thống nhất; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động thu chi, mức thu của các đơn vị trực thuộc...

Đối với quy chế quản lý hoạt động dịch vụ đơn vị có thể xây dựng quy chế khoán thu, khoán chi đối với các đơn vị trực thuộc nhưng phải bảo đảm đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật; Quy định tỷ lệ trích nộp của đơn vị trực thuộc, đối với đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chung và được tính vào chi phí của hoạt động dịch vụ của đơn vị trực thuộc, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chi phí chung của đơn vị.

Vậy, theo các hướng dẫn như trên, đơn vị sự nghiệp công lập có thể xây dựng quy chế khoán thu, khoán chi đối với đơn vị trực thuộc, đối với việc khoán sản phẩm cho người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.