Thông tư số 33/2015/TT-NHNN:

Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô


Ngày 31/12, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-NHNN quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Theo đó, tổ chức tài chính vi mô phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 10%.

Hội đồng thành viên của tổ chức tài chính vi mô phải ban hành quy định nội bộ về quản lý thanh khoản; rà soát, sửa đổi, bổ sung định kỳ ít nhất 1 năm/lần nhằm quản lý hiệu quả, kịp thời khả năng thanh khoản của tổ chức tài chính vi mô...

Mời xem nội dung cụ thể:thong_tu_33-tt-nhnn_VWAZ.pdf