Quyết định 2368/QĐ-TCHQ:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan


Ngày 26/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số2368/QĐ-TCHQ kèm theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

Quyết định số2368/QĐ-TCHQ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2016 và thay thế Quyết định số 1265/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số2368/QĐ-TCHQ.